DEKLARACIO DE SAT

La 70-a Kongreso de SAT, okazinta inter la 2-a kaj la 9-a de Aýgusto de 1997 en Aýgsburgo, en kiu partoprenis 133 homoj el 17 landoj:

Vualo de l' Silento

- INVITAS la esperantistajn asociojn konigi siajn celojn al la eýropaj deputitoj, membroj de progresemaj partioj,

- ESPRIMAS sian solidarecon kun la aløeria popolo, æefe la virinoj, viktimoj de terura integrismo. SAT solidare eldonis la libron VUALO DE L' SILENTO, verkita de aýtorino Øura.

- KONDAMNAS æiujn masakrojn, kiuj okazis en Demokratia Kongo laý etnaj kriterioj.

- ASERTAS, ke la palestina popolo rajtas havi sian propran þtaton por vivi en paco kun Izraelio, kies politiko de kolonigado estas kondamnenda.

- RIFUZAS elekti inter la sistemo bazita sur liberalismo kaj sistemo fondita sur tutþtatismo sed favoras la spertojn krei socian kaj huimanan ekonomion, kiel ekzemple faras la grupoj S.I.L. (Sistemo de Interþanøoj Lokaj).

- KONSTATAS, ke pli kaj pli kreskas la senlaboro en la tuta mondo kaj negative efikas la øis nun provitaj solvoj de la þtatoj malrespekte la Homaj Rajtoj,

- INVITAS æiujn laboristojn kadre de asocioj al uzado de Esperanto kaj starigo de kursoj, cele al rektaj kontaktoj kun laboristoj el al tuta mondo.

- FONDAS siajn proponojn sur la prinfcipo Anstataý disdoni la mizeron, disdoni la riæecon.

- PROPONAS tujan gravan redukton de la labordaýro sen redukto de la salajro.

- KONSTATAS, ke tutmondigo de ekonomio konduikas al tutmondiøo de la socialaj problemoj (bona ekzemplo estas la konflikto en Firmao Renault en Vilvordo) kaj al la necese internaciaj reagoj de la laborista klaso.

Reiri al Esperanto Hispanio ~ Esperanto España ~ Esperanto Spain