SABADELL AL 55ș CONGRES DŽ ESPERANTO

(PUBLICADA POR EL DIARI DE SABADELL EL 27/8/96)

El congrés dŽ Esperanto dŽenguany se ha celebrat a Murcia els dies 12 al 17 de Juliol. Els congressistes vam a ser acollits en lŽInstitut dŽEnsenyament Mitjá “ Licenciado Francisco Cascales”.

Lácte va ser presidit pèr la catedrática de Llengua dŽaquell centre senyora Maria Guirado i en non de lŽAjuntament dŽaquella capital va donar nos la benvinguda el portaveus del Partit Socialista i professór de Didáctica de Llengua i Literatura a la Universitat de Murcia senyor Pedro Guerrero Ruiz, el qual va desitjar nos que aquell congrés ens pogués portar a lŽaproximacio intercurtural i, a lŽensems, produís el cami dŽapertura innovadora en el ressorgiment dŽaquesta la nostra llengua internacional que té un innegable servei de comunicació.

Els acompanyaven el president de la Federació Espanyola dŽEsperanto Sr. Antonio Alonso Nuñez i tanca lácte el president dels esperantistes del Congrés Sr. Francisco Miguel Muñoz Garre.

Si be els actes congressals van desenvolupar. -se sen la forma acostumbrada. , hem de referir nos a la sessió de record por el lŽenginer agrónom Sr. Ricadro Codorniu i Stárico, dŽascendéncia catalana si bé afincat a Murcia, on seŽl coneix per “ lŽapostol de lŽ arbre” perls seus treballs, a comencamnents de segle, del repoblamten forestal dels voltans dŽ aquella capital.

Peró el Sr. Codorniu fou tambeŽel fundador en 1.903 de la Societat Espanyola per a la llengua internacional i, junt amb el doctor Zamenhof, presidí alguns congressos internacionals. Ens acompanyava la néta del Sr. Codorniu.

Peró cal destacar també per la seva importáncia la informació rebuda de la Universitat de Valéncia sobre els cursos preuniversitaris dŽestiu, els quals suposen dos crédist per a les persones que hi ha participat.

Més informació universitária va arribar nos de Santiago de Compostela, on molt recentmente ha estat presentat oficialment el projecte de “Cursos Preuniverisitaris Internacionals dŽEstiu en Esperanto” que es desenvoluparan el 1.997.

Viu encara en el record dels esperantistes dŽaquella regió, la visita que a fer los el passat 6 de Marc el premi Nobel de. Economía 1.994 professor Reinhardt Selten, el cual en lŽ Aula de Cultura dŽuna entitat financiera dŽaquella capital va explicar en Esperanto la seva Teoría dells Jocs, desplacant se tot seguit a la vecina població dŽAlquería on van obserquiarlo amb una demostració de balls regionals, van voler que els congresistes fruíssim dŽaquella mateixa festa folclórica.

Fa ben pocs dies que en aquest diaria es parlava de la presencia sabadellenca en el congrés que comenten. Dons be, hem de dir que una de les conferéncies la pronunciá el sabadellenc dŽadopció Luis Serrano Pérez.

El títols era “ lŽeliminació de la pobresa” i es referia a nacions riques i nacions pobres, riquesa i pobresa dins de les própies nacions riques, treballs i intencions de la ONU per resoldre aquestes diferéncies, actuacions del Banc Mundial , i moltes dŽaltres que porten a terme. No cal pas dir que el coloqui del final fou forca controvertit.

El congrés lŽany vinent tindrá lloc a Valencia i reunirá també el 7e. Congrés Internacional dŽEsperanto i al 7e Forum Europeu dŽ Esperanto.


Correo número 4 ~ Otros Correos ~ Revistas ~ Esperanto España ~