KONGRESA INFORMILO NUMERO 5

KONGRESEJO.- La 57-a Hispana Kongreso de Esperanto okazos en VALLADOLID de la 1-a ßis la 3-a de Majo de 1998. Kiel kongresjo funkcios la Centro Cívico EL CAMPILLO (St. Hostieros), situanta en la centro de la urbo.

La tuta kongresa programo, escepte de tiuj eroj kie estos menciitaj aliaj ejoj, okazos en la Kongresejo.

KULTURA ARANÏO EN LA DOMO DE CERVANTES.- La 3an de Majo, diman¤o, en la Casa de Cervantes kaj en la kadro de la tiel nomtaj MAÑANAS DE LA BIBLIOTECA, la elstara esperantisto, poeto kaj verkisto Miguel Fernández prelegos pri Lorca. La prelego, por ßenerala publiko, okazos en la hispana ligvo kun deklamo de poemoj en Esperanto tradukitaj de la prelegonto.

ESPERANTLINGVA DISERVO.- Jonás Castro Toeldo, kanonigo de la Katedralo de Valladolid, diservos en Esperanto. Oni planas aranßi ßin en la Kapelo de la Kolegio Sta. Kruco kie oni gardas la skulpta¢on CRISTO DE LA LUZ (Kristo de la Lumo) kies aªtoro estas la genia skulptisto Gregorio Fernández.

FOLKLORA PREZENTADO.- La grupo ARIENZO, unu el la plej prestißaj kaj aktivaj grupoj de la Komunumo Kastilio kaj Leono prezentos la variecon de la regiona folkloro, sabate 2-an de Majo en Salono BORJA je la 20:00 horo. La Organiza Komitato faris la necesajn demarÙojn por ke grava komerca entrepreno sponsoros la prezentadon.

PREZENTADO DE LIBROJ.- Novaj titoloj, lastatempe apreintaj, estos prezentataj de siaj aªtoroj. Inter la prezentotaj titoloj ni jam povas mencii la libron titolitan La kostoj de la Eªropa Lingva (ne)komunikado, kiu prezentos D-rino María Rafaela Urueña, unu el la kunaªtoroj de la libro.

PRELEGOJ.- Pri diversaj temoj okazos dum la Kongresaj Tagoj. S-ro Jesús Raposo de Valencio prelegos pri HOMO, HOMARO, KREANTA NATURO: la tri fundamentoj. Pri aliaj prelegoj kaj prelegontoj ni informos en venontaj informiloj.

ESPERANTISTAJ ARTISTOJ.- La konata muzikartiso kaj komponisto SOLO ludos por la kongresanaro en Salono BORJA. La prezento okazos antaª la folklora prezentado.

TURISMA GVIDATA VIZITO TRA LA URBO.- Oficiala turisma gvidanto montros al la kongresontoj la ¤efajn vidinda¢ojn de la urbo.

SENPAGA VIZITO AL LA NACIA SKULPTARTA MUZEO.- Laª letero ricevita de la Direktoro de la Muzeo ¤iu kongresano povos viziti ßin, dum la kongresaj tagoj, laª la normala horaro por vizitoj, montrante la kongresan karton.

TURISMAJ BRO£UROJ.- La regiona turisma entrepreno SOTUR jam sendis al ni sakojn kaj turismajn broÙurojn disdonataj al la kongresontoj.

ADIAºA BANDEKO.- Oni planas aranßi ßin en Bodegas La Sorbona, situanta je kelkaj kilometroj for de la urbo, kie en agrabla kaj amuza etoso la gepartoprenontoj povos gustumi la delikatajn kaj bongustajn manßojn de la kastilia kuirarto.

AKOMPANANTOJ.- La Organiza Komitato faris ¤ion eblan por ke kunantoj havu eblecon koni la urbon, laª diversaj aspektoj kaj por tio ni preparis specialajn programerojn pro ili. Nia deziro estas ke la kongersanoj kaj la akompanantoj gardu belan memoron de la nunjara Hispana Esperanto Kongreso.


Correo 7 ~ Otros Correos ~ Esperanto España ~