Administracio

Abonoj kaj kotizoj

Pagis sian jarabonon niaj k-doj:
       Jaime Benito Cedo..........1.000.- Ptoj.
       Lorenzo Noguero............1.000.- "
                                Sumas     2.000 "

Ni petas al niaj membroj kaj abonantoj ankoraŭ ne pagintaj la jarabonon, tion fari, se eble antaŭ la jarfino. Dankon.


Kajero 16ª ~ Aliaj Kajeroj ~ En PDF (paĝo 5ª) ~
Enretigis Jesuo