Literaturo

Deziras korespondi

Esplorlaboranto en Esplor-Instituto de Fruktkulturo dez. kor. kun kamparanoj, se eble kanarianoj. Li interesiĝas krom pri agrokulturaj temoj, ankaŭ pri ĉio ligite al naturo, nome naturprotektado, abelbredaro, frukt­malsanoj, ktp. Adreso: Stenislev Kareŝ; Tylova 1262. 508.o1 HORICE. Cekoslovakio.

Kajero 16ª ~ Aliaj Kajeroj ~ En PDF (paĝo 23ª) ~
Enretigis Jesuo