Literaturo

Premio por alta liriko

Poeto M. Fernández Martín La novaĵo venis al nia Redaktejo kiam ni enkomputiligis niajn lastajn artiko­lojn por "KAJEROJ", kaj la komunikaĵo diris, ke Miguel Fernández Martín, nia kunredaktoro, akaparis preskaŭ ĉiujn premiojn en la 32-aj Internaciaj Floraj Ludoj.

La premiojn oni pavas listigi tiel:

  1. Rozo por la plej bona ampoemo. Aljuĝita al lia poema "Dua Amo".
  2. Violo por la plej. bona poemo pri temo hu­manisma. Aljuĝita al lia poemo "Jen nia packolombo".
  3. Eglanterio por la plej bona poema pri libervola temo. Aljuĝita al lia poema "La lasta valso".
  4. Amarilido por la plej bona prozaJo. Aljuĝita al lia verko "Zampo kaj Selna".
  5. Natura Floro por la plej bona verko el ĉiuj prremiitaj. Aljuĝita al lía poemo "Jen nia packolcrnbo".

Plie, oni aljuĝis al li ankaŭ tri Honorajn Menciojn kadre de la Premioj Rozo, Violo kaj Eglanterio por liaj verkoj: "Puncas maten', feniksis am'", "Alvoko en tiom minora" kaj "Naskiĝoj" respektive.

Nur unu premian maltrafis nia bardo: tiu por la plej bona traduko de esperantaĵo en la katalunan, pri kiu Miguel Fernández, kompreneble, ne konkursis. Resume, oni alju­ĝis al li entute ok premiojn.

Sen ajna pripenso ni, kolegoj kaj amikoj, iris al Terrassa (Barcelono) por la beletra festo. Ja temis pri omaĝo al persono kaj a1 1a poezio de Migue1, kaj ni ne povis ne ĉeesti!

Permesu al mi iom komenti la cirkonstancojn de la Festo. Mi nur diru, ke ĝia prezento restis meze (ĉu meze aŭ ni devas ankaŭ forigi tiun terminon?) inter aliaj pasintaj, kiujn mi konas, kies pompa kaj tradicia ceremonio brilis pli ol la Poezio mem, kiun oni volis honorigi kaj la normalaj kaj nunaj poezi-ceremonioj. Ne, la Festo ne estis tia, sed ankaŭ ne alitipa pli aktualigita, pli moderna kaj hodiaŭa...

Niaj katalunaj samideanoj devos nepre evoluigl, modernigi la Florajn Ludojn, kaj ili devos tion f ari kiel eble plej urge, ne rapide sed senpaŭze, ĉar tio kion ni spektis montriĝas jam kaduka por nia nuntempo... Kial venas nun al mia memoro la Unua Lirika Festo de HEF okazinta en La Laguna honore al Régulo Pérez. Eble tiu povus esti unu el la adoptindaj modeloj!

Kaj kion diri ne jam dirita pri la poezio de Miguel Fernández? Ĉiuj liaj verkoj prezentitaj kaj premiitaj en la Konkurso atingas pli ol kontentigan nivelan, ni diru pli bone altan nivelan: "Jen nia packolombo", ricevinta la krom premion "Natura Floro", eble ne estis la plej bona, sed miaopinie, ĝi meritas la plej altan laŭron, ĉar oni devas aldoni al ĝiaj komunaj lirikaj valoroj la substrekindajn homamajn kaj sociajn ŝatatajn kvalitojn. La poemo estas kanto al la paco, protestokrio kontraŭ ties minacantoj:

Paroloj ja kondamnaj
sed ne pri 1' damnaj armoj
nek pri armeoj noblaj (noblaj!)
nek pri militoj justaj (justaj! justaj!)
1 (ĉu povas ĝusti justaj ĉe militoj?)

La granda problema, kiam oni aŭskultas deklami plu­ rajn poemojn de Miguel sen la teksto enmane estas, tiu angora impreso kiu kaptas nin kvazaŭ io valora eskapus al nia kompre­no, al nia kaptovolo kaj forflugus malproksimen... Temas pri samtempigo de versoj kun kadencoj ravaj, verva muziko akompananta la recitadon, ritma danco baroka de rafinita frazeologio loge eniranta en niajn orelojn, la signifo de interesa mesaĝo forrabanta nian atenton...

Tiel oni aŭdas la versojn de Miguel, sed kion fari apriore? Kion kapti prefere? Kion elekti el tiuj esprimoj harmonie venantaj al ni? Ĉu la rnuz1ko, ĉu la parolesencon, ĉu la ritmo, aŭ eble iom el la tuto? Mi konfesas mian absolutan malkapablon elsukigi la esencon de tiom da valoroj enkadritaj en tiu koncepto malfacile difinebla nomata beleco ŝprucantaj en la forflugo de kelkaj sekundoj el la poemo . .: Ĝis kiarn mi frande legos, tre malrapide, tiujn poemojn, nur unu sola impreso: belegaj!

La fesparoladon faris nia bona arniko Gonçalo Neves ne longan, ne tedan, sen la retoriko de la iamaj Florludaj Majstroj. Neves poezias kiam parolas kaj poezias eĉ kiam li silentas. Neniu persono pli adekvata por prezidi Poezian Feston.

La Redakcio de "KAJEROJ" gratulas vin , kara amiko Miguel, pro via sukceso! Gratulan kaj dankon, ĉar kun vi sukcesis ankaŭ la POEZIO!

Antonio Marco Botella

***** ***** *****

Kajero 16ª ~ Aliaj Kajeroj ~ En PDF (paĝo 20ª) ~
Enretigis Jesuo