Financoj

KOTIZ-ABON-TARIFO POR 1993

Baza SAT-Kotizo.....................................................3.000,-ptoj
Emerita SAT-kotizo.................................................2.250,-ptoj
1ara abono nur 11Sennaciulo".................................1.600,-ptoj
Membreco HALE (por SAT-anoj) ............................500,-ptoj
Abono 11Sennacieca Revuo"....................................450,-ptoj
Abono "Kajeroj el la Sudo"........................................800,-ptoj
" " " " por eksterlando..........................................(gm) 15,-
" " " " "................................................................(gld) 16,-
" " " " "...................................................................(ft) 50,-

Bonvolu sendi viajn pagojn al nía k-do Ramón Manau Torres; C/Montseny, 5. Piso. E-08208 SABADELL (Barcelona), al la konto Caixa de Pensions. Oficina 461. Lta. 171-29. SABADELL. (Barcelo­ na).


Kajero 17ª ~ Aliaj Kajeroj ~ En pdf (paĝo 11ª).
Enretigis Jesuo.