Movado

Korespondadi deziras

30-jara polo, liberpensulo, dez. kor. pri lingvoj: hispana, kataluna, portugala, ktp. Ankaŭ plaĉas al mi ekologion, naturkuracadon, geografion. Bonvolu skribi: MAREK BAMBERSKI: Huta Stara, 120, 42-340 PINCZYCE. Polujo.

****

Margot Acosta Fonseca, Av. Patricio Lumumba Nr. 75, 2 y 4. Reparto Los Olmos. SANTIAGO DE CUBA, Kubo. Dez. kor. kun ĉiuj landoj.

****

Malena Rodríguez Corona, entre Habana y Marco 265. SANTIAGO DE CUBA, Kubo. Dez. kor. pri ĉiuj temoj.

****

29-jara fraŭlo dez. kor. kun gehispanoj pri muziko, geografio, kompostado de kanzonoj kaj verkado. Mia adreso: Pedro Pablo Ramírez; Apartado aereo 3487, CARTAGENA, Colombia.

****

Enrique Rodríguez Zombert: Corona Nr. 809, san Carlos y Santa Rita, SANTIAGO DE CUBA. Kubo. Deziras korespondi pri ĉiuj temoj.

****

Edgar Silvas Goite; Justo Salas Br. 5-7-9. Repto Asunsion. SANTIAGO DE CUBA. Kubo.

****


Aliaj Kajeroj ~ Kajero 19ª ~ En pdf (paĝo 13ª).