Laborista movado

REZOLUCIO DE LA 66A SAT-KONGRESO:

La 66a kongreso de SAT:

ĜOJAS pri ls projekto krei LEA-on "SAT-Balkanio"-n.

ALVOKAS al repripensado de la Gotemburga konvencio.

KONSILAS al LEA-oj maksimuman adapton al lokaj circonstancoj, ĉefe tie, kie ekzistas plurlingvaj ŝtatoj aŭ plurŝtataj lingvoj.

KONTENTAS pri bonaj rilatoj inter SAT kaj aliaj E-asocioj.

KONSILAS al la redakta komitato de "Sennaciulo" organizi debaton pri virinaj aferoj.

PETAS, ke ĉiu SAT-ano helpu la novan skipon de SAT-JF.


Aliaj Kajeroj ~ Kajero 20ª ~ En pdf (paĝo 5a).