Asocio
ADMINISTRA ANGULO

Ni atentigas al tiuj k-doj, kiuj ankoraŭ ne pagis la ĉi-jaran abonon aŭ kotizon, bonvolu tion fari kiel eble plej baldaŭ.


Pagis la ĉi-jaran abonon jenaj k-doj:


Emilio Pérez Gimeno...........................800,00 ptoj.

Galega Esperanto-Asocio..................1.600,00   "

                                            SUMAS  2.400,00 "


Ni dankas la pagintojn.

*****

Kajeroj 23ª  Aliaj Kajeroj~ En pdf (paĝo 20ª).
Enretigis Jesuo.