Financoj

Administra angulo

    Pagis sian respektivan abonon por la jaro 1995 jenaj gekamaradoj:

Juan Carlos Nuño Carrión.................................800 ptoj.
Nicolás López Escartín......................................800  "
Victor Ortiz Gratal..........................................1 000  "
Antonia Lapuerta Palacios.................................850  "
Enrique Piquero Vázquez...............................1 000  "
Enrique Navarro Rubio...................................1 000  "
                               Sumo________________5 450  "

    Ni atentigas niajnmembrojn, ke en "KAJEROJ" nur aperos la pagoj de abonantoj, kiuj kutime pagas rekte en la Redaktejo. Pri la pago de membro-kotizoj estas nur la Kasisto, kiu rekte kvitancos kaj informos ilin pri ties pagoj.

    La membro-kotizoj kaj abonoj al nia revo por la nuna jaro, jenas:
Jarabono de "KAJEROJ EL LA SUDO", minimume.................800 ptojn.
Membreco de hALE kun revuo, nur SAT-membroj...................500    "
Jarabono "KAJEROJ", francoj.....................................................50 fr.f.
Jarabono "KAJEROJ" eksterlandanoj, ĝenerale...........................15 NLG aŭ ekv.

Sendo de kotizoj kaj abonoj al nia k-do Martin BUSTÍN BENITO.
Libreta Caja postal n-ro 37-02.614.635.
Of. Carolinas 1302-0482-9.
03012-ALICANTE.

Oni ne pagas sendokoston kaj oni deva mecii la nomon de la sendinto.


Kajeroj n-ro 25Aliaj Kajeroj~ En pdf (paĝo 10ª).
Enretigis jesuo.