Financoj

Korekto pri kotizoj

    En la lasta numero de nia revuo ni konfirmis la SAT-kotizojn de la pasinta jaro. Por anonci ilin, ni, antaŭ ol nia revuo eniris en presejon, fine de novembro konsultis telefone nian tiaman SAT-peranton. Ĉar li, samkiel ni, ankoraŭ ne estis ricevinta la novembran "Sennaciulo"-n, kio okazis laŭlonge de la unuauj 15-aj tagoj de decembro, li konfirmis al ni saman tabelon kiel pasintjare. Kaj tian tabelon tabelon ni publikigis. Post la ricevo de nia gazeto ni konstatis la ŝanĝon. Ja la modifo estas atentinda (nur "Sennaciulo" + 22%) ĝuste en momentoj, kiam la salajroj de la hispanaj laboristoj stagnis aŭ eĉ suferis malaltigon. Ĉu estus tro peti al niaj parizaj k-doj de SAT-P.K., ke ili alkitimiĝu, kiam temo koncernos nin, prezenti al ni la oportunajn konsultojn, kaj poste informi nin sufiĉe antaŭtempe al la efektivigo de la koncerna decido?

    Ni petas al niaj legantoj kaj al la nova SAT-peranto en Hispanio, k-do Bustín (kiu suferas la menciitan neglekton), senkulpigon, kaj reproduktas tiujn novajn kotizojn por Hispanio:

Baza kotizo..............................1 800 ptojn
Jarabono de "Sennaciulo"........2 200   "
Abono "Sennacieca Revuo".......550   "

Nepre atente legu la ĉi-subajn rimarkojn
—Help- kaj grup.membro-abonantoj pagas minimume la duoblon de la baza kotizo kaj plenan abonon.
—Membro-abonantoj pagas plenajn bazan kotizon kaj abonon.
—Emeritaj membro-abonanto pagas la duonon de la baza kotizo kaj plenan abonon.
—Familiano pagas la duonon de la baza kotizo. Krom la kotizo, SAT-membro, kiu daŭre deziras ricevi la asocian organon "Sennaciulo" devas ankaŭ pagi ties abonon.
—Ĉiu membroj, escepte de la familianoj, aŭtomate ricevas la du-jaran SAT-adresaron kaj la jaran kajeron "Sennacieca Revuo", sen plia abonpago.

Kajeroj n-ro 25Aliaj Kajeroj~ En pdf (paĝo 8ª).
Enretigis jesuo