Historio

La movado en kaj ekster Iberio

Mittel Wihr. Alzaco.
    La 50 "jubilea" kongreso de SAT-Amikaro okazos de la 15a ĝis la 18a de aprilo 1995, en la indikita urbo,proksime de Colmar, kaj en ĝi la partoprenantoj povos ĝui, krom la laborkusnidoj, interesajn programerojn, i.a. jenajn prelegojn:

"Nuntempa Germanio" de H. Rodewig.
"Sindikatismo dank' al Esperanto", de Y. Peyraut.
"Kiel TAKE promocias Esperanton en la ekonomio Tutmonda", prezentos E. Ludwig kaj J. P. Cancel. TAKE (Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj) kunlaboras kun SAT-Amikaro en la organizado de tiu jubilea kongreso.

    La distra parto promesas al li la partoprenantoj agrablajn momentojn kun nia famkonata knatistino NIKOLIN' dum la interfratiĝa vespero.

    Adiaŭa vespero, muziko, kantoj, balo, ktp.

    Ekskursoj duontagaj kaj tuttaga, konigos al la kongresantoj la plej tipajn lokojn de tiu mirinda regiono.

    Petu kongresaliĝon al Odette Scheidel, 35 Grande Rue; FR-67660 BETSCHDORF (Francio). Poŝtkonto 25 22 84 G Strasbourg.
***

Fr. Noemi Gilabert, novelektita "Fraŭlino Esperanto-95"

Kultura Esperanto-Asocio en Sabadell
    En la "Centre Civic de la Crey Alta", oni festis la prezentadon de la ĉijara "Fraŭlino Esperanto-1995" Noemi Gilabert Casassas, fare de José Mª Galofré, prezidanto de KAE, en la kadro de la ordinara asembleo de la menciita asocio. Fraŭlino Noemi, 21-jara, studas nun Esperanton en la urbo SAbadell.

    La amuza festo kulminis en la restoracio de hotelo Urpi en agrabla tagmanĝo, en kiu partoprenis pli ol cent personoj simpatiantaj al Esperanto kaj al pacifismo.
***
Alvoko al ĉiuj ŝakamantoj. Zaragozo
    "EŜLI" (Esperanto-Ŝako Ligo Internacia) invitas ĉiujn ŝakamantojn ŝakludi per korespondado, konstatnaj turniroj je pluraj niveloj. Interesatoj bonvolu skribi al la personato: Miguel Ángel MARTÍN; Asín y Palacios, 28-B, 7ª. E-50009-ZARAGOZA.

Esperanta Muzikgrupo en Murcio

Muziko en Murcio.     La muzikgrupo "Korleone" de la Universitata Esperantista Asocio "Rosetta Ŝtono" de Murcio, kun ampleksa repertuaro de pop-rok muziko kaj kanzonoj en Esperanto, ofertas sian partoprenon en kongresoj kaj renkontiĝoj per malalta buĝeto: sufiĉas pagi la vojaĝokoston de la Grupo (ses personoj) kaj de ties instrumentoj (ses gitaroj) kaj la restadon (manĝadon kaj loĝadon). Alia krompago al la muzikistoj, eĉ se simbola, estos bonvena.

    Cetere, ni informas, ke jam ekfunkcias Modern-Muzika Esperantista Registrejo de nia Asocio, kiu ofertas specialan rabatitan prezon por la Grupoj kantantaj en esperanto: po 10 000 ptoj por ĉiu kanzono triminuta (kun maksimuma registradlaboro de unu tago).
    Informoj pri ambaŭ anoncoj: Pedro Antonio MACANÁS VALVERDE. Av. Libertad, 6-2. ES-30009-MURCIA. Telf. 9-68-23.12.19.
***
ĈapeloMaribor. Kiel jam anoncite, la 68-a SAT-kongreso, kies ĉeftemo estos "Tolero al minoritatoj", okazos en Maribor (Slovenio) de la 15a ĝis la 22a de julio 1995.
Dancanto
    Antaŭkongreso, ankaŭ en Slovenio, okazos de la 9-a ĝis la 15-a de julio en bela vilaĝeto Predvor. INTER-KULTURO, la organizanto, anoncas, ke dum la tuta periodo oni restados en la sama altkvalita hotelo (tristela) en Predvor ĉe Kranj, je 475 m. alteco super la marnivelo. Predvor estas pitoreska vilaĝo ĉe la piedo de Kamikaj Alpoj, en kies proksimeco estas dumilmetre altaj montoj, kaj situas je 35 km. for de Ljubljana kaj 10 km. proksime de Kranj. La loĝado okazos en du aŭ tri-litaj ĉambroj en hjoteloj "Bor" kaj "Grad Hrib" (malnova kastelo adaptita al hotelo, en kies salonoj okazos kulturaj programoj de la Antaŭkongreso) apud idilia laget Crnava.

    Aliĝoj kaj informoj rekte ĉe la organizanto: INTER-KULTURO; SI-62000 MARIBOR, Koĉevarjeva, 12.
***Kajeroj n-ro 25Aliaj Kajeroj~ En pdf (paĝo 19ª).
Enretigis jesuo.