La proleta Ateneo informas


Danke al la streboj de la nuna HALE-prezidanto, oni starigis fine la HALE-libroservon. Komence, la stokon da libroj konsistigas eldonaĵoj de SAT-broŝurservo, sed ni eklaboras jam por pligrandigi ĝin. Kvankam la stato de la libroservo estas tre provizora kaj modesta, oni volas entrepreni seriozan laboron por kiu ni havas jam projektojn.

La adreso de la HALE-libroservo estas:

Poŝtfako 305
24080 LEONO (HISPANIO)

Kaj ties konto por pago de la mendoj estas ĉe la Poŝta Ŝparkaso, je la nomo de Ko Nikolas' Gil, nombro 29-85.039.477.

Krome, la Proleta Ateneo peras abonojn kaj monkontribuojn por la gazetoj Leberacana Ligilo kaj Ĝisdatigo. Kamaradoj turnu sin al la sama adreso.

La Proleta Ateneo pro ties liberecana karaktero kunlaboras kun liberecanaj kaj anarĥisindikatismaj organizoj. Tial ĝi starigis Esperanto-informservon kiu tradukis ĉu esperanten ĉu hispanen por diversaj ĵurnaloj. Precipe la ĵurnalo CNT eldonis diversajn informojn senditaj de la germana FAU, kiu eldonas la Esperantan bultenon Ĝisdatigo. Ni volas daŭrigi tiun interesan laboron kaj instigas ĉiujn helpi nin.

Fine, ni ricevis peton de gejunularo kiu troviĝas en malfacila situacio. Tiuj genjunuloj okupis domon en urbo Lafelgero (La Felguera), Asturio, por loĝi kaj utiligi ĝin kiel Sociala Centro. Inter la projektoj elstaras la intenco lerni Esperanton (ili jam komencis klasojn) kaj fondi bibliotekon. Sed mankas ĉio kaj jen estas la problemo. Ni proponas, ke se ci, kamarado, havas malnovan lernolibron, gazetojn, publikigaĝon, sendu ĝin al ni kaj ni peros ĝin por la Kolektivumo La Vejno. Ili kaj ni antaŭdankas.


Jen la libroj kiujn vi povas mendi:

BROŜUROJ DISPONEBLAJ
MendkodoTitolo aŭtoroPesetoj
Aa. La antaŭvenantoj de Anarĥiismo.100
AA. La Aperoj de Ahasvero Han Riner750
AL. Alvoko al la homa konscienco .250
AP. Amo per proverboj Azevedo50
AT: Kial mi estas ateisto Lorulot,tr. Valo750
AU. Al unu lingvo por Eŭropo? Fettes125
BP. Legendo pri la bela Pekopeno Hugo375
CM. Civila Malobeemo H.D. Thoreau250
AS. Ĉu socialismo konstruiĝas en Sovetio? Lanti200
DI. Kiel diri..? Lentaigne750
EA. Esperanto in 24 pages anglilingve75
EL. Elektoj de tekstoj de Bakunin.250
ES. Por ekologia socio Murray Boochin375
ET. Etiko I Kropotkin375
EV. Eduko kaj vivsignifo Krishnamurti175
FA. Konstrui fajron Jack London125
FF. La Fortoj de la Fortaj Jack London125
FV. Fronte al la vivo Krishnamurti250
FZ. Filozofio Zoologia Lamark625
HI. Historio pri la skismo SAT, 1930/31125
HO. La Evangelio de la Horo Berthelot250
IK. Instrui Eon por komuniki Samain125
IN. Individualisma socialismo de A.R. Protschowsky.50
JA. Jaro 2000 H. Muller875
KA. Kancero kaj Ekologio M. Touchasi375
KB. Kie brulas, ĝentlemanoj? Bokowski500
KE. La Kvina Evangelio Han Riner625
KI. El la kara infaneco... Valo500
KO. Kongreso de Popoloj Mondcivitanoj875
LA. Lingvaj anguloj Baronnet625
LEK. La eta kato kiu ne volis morti .125
ŝLK. La Konfliktoj + Dubi Le Dantek + Alain, trad. Lanti625
ŝLL. Leteroj de Lanti ĝis 19371250
LM. La Mondo ne havas atendejon Dekker500
L.R. La Ribelo Joseph Roth500
ME. La Mistero de nia surtera vivo Archdeacon125
MM. Migrante tra metioj Valo (aŭtobiografio)625
MN. Au militista defendo estas kredebla? Laserre150
MS. Memvola Servuto La Boétie125
NA. Naciecaj problemoj Rosa Luksemburgo250
NC. Naciismo Lanti300
NI. Nia individuismo Armand130
NL. Naturleĝo, pensoleĝo, morala leĝo75
NT. Ne tiel, sed tiel ĉi Faulhaber375
ŝPA. Pensoj de Paskalo ekstraktoj500
PC. Parabolo pri la cisterno Bellamy125
PI. La rajto de pigro Paŭlo Lafarge250
PK. Poemoj de Omar Kajam Tr. Waringhien375
PL. Esperanto kaj literaturo R. Laval125
PR. La poemo de Rodano F. Mistral750
PS. Psicotransformismo Ergoto de Bonaero125
ŝRK. Rakontoj Franz Kafka375
SK. Kio estas Socikredito?.75
SS.Sindikatismo. Sovetoj A. Pannekoek125
ŜG.La Ŝtona Gasto M D Goninaz, teatro125
TC. Por Tutmonda Civila Ŝtato125
TM.Tra la mondo per biciklo kaj esp.625
TP.La Turo de l' Popoloj H. Riner750
UN.Unu aŭ nu! Guy Marchand 750
US. Unueco super prokreda dividiĝo75
VH.Ĉu ni vere helpas la trian mondon?--375
ŝVLI. El verkoj de Lanti I: For la neŭtralismon! Laborista esperantismo. Absolutismo. Herezulo. Herezaĝo. Adamaĝoj.Lanti1000
ŝVL3. El verkoj de Lanti III: 1937-1946Lanti750
VO. Vortoj de kamarado E. LantiLanti500
--El verko de Leo TolstojLeo Tolstoj250
ZH. La Zamenhofa HomaranismoZamenhof125
ALDONE, po 1:
--Individuisma Manlibreto H. Ryner125
--Mia Vivo Bartelmes200
--Politika neperforto--150
--Rompoj--100
NOTO.- La mendkodoj prefiksataj kun ŝ estas ŝaldantaj.

Nikolao Gil


Reiri al Kajero 31.
Reiri al Esperanto España.