LEA Ligilo 6-a

Ivo Peyraut- Prezidanto de SAT-PKK. Foto: Esperanto [UEA]

Prezidantoj kreigas tut-mondan ligon pere de LEA-oj.

BONVENU AL LA AKTIVULARO!

Post reaperigo de LEA-Ligilo (LoLo 5) en Novembro 1998, Guy Cavalier, Prezidanto de la LEA-Komitato kaj Ivo Peyraut urøe diskutis inter si kiel utiligi tian servon kreinta de LEA-K.

La du prezidantoj konsciiøis, ke jam Ivo proponis al la 1997 LEA-Komitato, ke tia ligilo povus havebliøi plivaste ol nur al LEA oficistoj. Tiu LEA-Komitato konsentis kaj varme bonvenis, ke k-do Peyraut sin proponis efektivigi tiun laboron precipe rilate al SAT-perantoj kaj Øeneralaj Konsilantoj. (Vidu LL n-ro 4).

Ili ankaý konsciiøis, ke ankoraý suferas la tuta aktivularo de SAT manko de la servo liverita d la SAT Interna Ligilo (SIL) nun bedaýrinde ne plu aperanta. Mi mem diskutis eldonon de SIL kun Ivo dum la 1996 SATEB jarkunveno. Lia fervoro pri la graveco de plibonaj komunikoj inter diversaj eroj de SAT, ja eæ ekstere, kuraøigas min pri la stranga tasko fari æi tiun ligilon.

Øoje mi lernis de Guy, ke nun LoLo iras al la tuta aktivularo de SAT, preskaý cent entute. Per tio ni povas efektivigi ligojn inter LEA-oj, SAT-perantoj, ØK-anoj kaj ekze. æiu faka kaj frakcia agadulo. Prave diras Ivo, SATanoj... bone kunlaboras preskaý æie. LoLo bonvenas æiun, kiun volas legi øin aý uzi øin por promocii siajn celojn. Ju pli multe, des pli bone!

AGo
Amikeca reto.
Alia turismo
al alia mondo
400 adresoj en 50 landoj.

AMIKECA RETO povas esti utila por varbi por Esperanto tra konkreta pruvo de øia utileco. Tamen mi ne plu provas mem fari en Babelion: tio levas informpetojn ne mastrumeblajn laý niaj fortoj: ili petas dokumentojn en nacia lingvo, kaj nenio eblas, se ili ne regas nian lingvon... Kelkaj eæ mendis la libron kaj resendis poste.

Do, preferinde la LEA-oj povas uzi la ideon de Amikeca reto por montri realan uzon de Esperanto. Niaj perantoj povas helpi en presado de nacilingvaj tekstoj. Amikajn salutojn de Gerardo Rollin kaj de

AMIKECA RETO
88 Rue Victor Hugo
FR-37400-AMBOISE
a.reto@france-association.com
http://www.creaweb.fr/a.reto/

RECIPROKA GASTIGADO? Kial ne?

Øenerala Konsilantaro

Grava peto de Pelle Persson, Sekretario de Konflikt-Komisiono (K-K)

Karaj gekamaradoj!

Bonvolu helpi min trovi gekamaradojn kiuj volas akcepti la taskon esti “Øenerala Konsilanto de Kategorio A”. Nun estas nu en 8-a horzono (Aýstralio) kie jam funkcias Ø.K.-ano de Kat. A. Se4 vi trovas kandidaton, bonvolu informi tion al:

P. Person
Svartsiksvägen 14
SE-12352 Farsta
Svedio

E-poþto: Pelle Persson


LEA-aj komitatoj, sekretario k.t.p. bv. noti:

Bonvolu atentigi, ke dum trolonge via Øenerala Konsilantaro apenaý funkcias pro manko de sufiæe da konsilanoj.

SAT statuto rajtigas æiu LEA-oj konvencie ligita kun SAT havi po unu reprezentanto æe Ø.K. Vi do nepre respondecas certiggi ke la interesoj de viaj membroj pritraktiøas tie.

La Ø.K-aro konsistas el anoj elektitaj per:

  1. Geografia sektoro;
  2. Konflikt-komisiono;
  3. Urbano kie P.K. sidas;
  4. Lea-oj;
  5. SAT-fakoj.

La sekretario de Konflikt-Komisiono estas ankaý sekretario de la Øenerala Konsilantaro (AGo)

KIAL LA LEA LIGILO?

Roy Lynn (SATEB), kreinto de æi tiu ligilo, revuas progreson.

Mi esperas, ke aliuloj respondos al la supra demando. Sendube æiuj anoj de la LEA Komitato subtenas la proponon reaperigi øin, sed æu æiuj havas ideojn pri la taýga enhavo?

Kial la LL unue estis diskutita, mia propra ideo tiuokaze estis, ke la diversaj LEA-anoj povus sendi kontribuojn por presado. Tiuj kontribuoj, æu artikoloj aý letereoj, povus raporti pri lokaj agadoj kaj spertoj en la klopodoj konstrui la LEA-ojn. Ili povus eæ prponi metodojn por kunlaboro inter LEAoj.

Miaopinie, en la øisnunaj eldonoj tiaj elementoj sufiæe alvenis.

Due, mi antaývidis konsiladon al SATanoj (kaj ne SAT-anoj) en tiuj landoj kie ankoraý ne ekzistas LEA-oj por helpi starigi ilin. La estonto de SAT dependas je la kreado de pliaj LEA-oj æar tiuj nature agas (mi esperas) kiel varbantoj kaj subtenantoj de SAT - “rezervujo” laý la Statuto.

Estas mia kompreno, ke ne necesas minimuma membro-ciferon por rajtigi starigon de nova LEA. Do, æu ni povus helpi pere LL, la starigon de LEA-oj ekz, en Japanio, Ukrainio, Bulgario, Kroatio, Brazilio, ktp?

Æu la kamaradoj diverslokaj komprenas, ke NE necesas, ke æiuj ano de LEA estu individua membro de SAT?

Iu, kiu kredas, ke SAT ankoraý necesas kiel ilo por la progreso de la tutmonda laboristaro, ankaý havas respondecon plifortigu ekzistantajn LEA-ojn aý helpu starigi novajn laý lokaj eblecoj.

Red-a noto:

Mi tute konsentas kun æi-supraj esprimitaj sentoj de Ron Lynn.

La unueca celo de via LEA-Ligilo estas kaj æiam estos servi æiun LEA-on kaj LEA-membron per interþanøo de nova¼oj kaj informeroj.

GRAVAJ DATOJ:

BONA NOVA¬O:

Antaýnelonge de PREM

73-a Kongreso de SAT en Moskvo

El Parizo venis informo, ke invito de moskvaj membroj de SAT al SAT-kongreso en la jaro 2000 estas akceptita.

Nikolao Gudskov: a/k 57, Moskvo.


Kajero 41 | Kajeroj | Esperanto Hispanio
Kreita de Jesuo de las Heras la sabaton, 12 de marto de 1999.