Reage al kritika artikolo

En paĝoj 23-a kaj 24-a de Boletín n-ro 41-a, de majo-junio 1999 aperas kritika artikolo titolita: HEF?, pli bone, dankon!, verkita de S-ro Jorge Camacho (pron. ĥorĥe kamaĉo), pri kies enhavo ni, la subskribintoj, precizigas la jenon:

  1. Ni solidare apogas la pluan ekzistadon de la tradicia nomo Boletín, kiun defendas, en sia artikolo, S-ano Antonio Marco kaj aliaj veteranoj hispanaj (vidu paĝon 24-a de la menciita HEF-organo).
  2. La internacia radiko esperantista ja troviĝas ĝuste difinita en la hispana vortaro. Same Movimiento= movado. Do, nenia risko de konfuzo ekzistas. Cetere, ĉu en Esperanto oni devas modifi radikon, ĉar ĝia senco estas diferenca en iu nacia lingvo? tiurilate ne prosperis la propono, de pedanteca esperantisto portugala, ŝanĝi la radikon puto, ĉar en lia lando (kaj en tiu nia!) ĝi sonas iom malagrable...
  3. Ni neniel povas agnoski, ke la tiel nomita raŭmismo, sub kies nomo agadas por Esperanto la serioza Kooperativo de Literatura Foiro, kune kun pluraj gesamideanoj tutmondaj, estas, laŭ subjektiva juĝo de Jorge Camacho, la ekvivalento de la politika koncepto faŝismo. Tiu ĉi fikomparo estas, niaopinie, ekstreme ofenda kaj malsamideaneca.
  4. Ni ne akceptas _ kaj ne la solaj! _ la akran kritikon de S-ro Camacho kontraŭ la jam tradicia Premio Klara Silbernik, fondita kaj eksklude patronata de la Hispana Esperanto-Muzeo, kies direkcio ĝin fondis kaj plu funkciigas ĝin memore al la senlima apogo, kiun donadis al D-ro Zamenhof lia amosenta edzino Klara Silbernik.

Por fini ni diru, ke tiun premio-sistemon simpatie akceptis kaj aktive ĝin subtenis, inter aliaj, gravaj protagonistoj de nia Esperanto-Movado, kiaj la forpasintaj D-ro Rafael Herrero, profesoro Juan Régulo Pérez, instruisto Francisco Zaragoza Ruiz, la neforgesebla Ramón Molera, koresponda kursgvidanto de HEF kaj, lastatempe, iu eksterordinare aktiva esperantisto el Madrido, nome la bedaŭrata Juan Carlos Ruiz Sierra, kiu eĉ grave malsana, iluzie veturis sola al HEF-kongreso en Salou, precipe por tie ricevi la Premion Klara Silbernik, tiuokaze aljuĝita al lia amata edzino.

[Nome de la Kultura Asocio Esperantista (= KAE), subskribas José María Galofré (prezidanto) kaj ĝiaj membroj Luis Serrano Pérez, Santiago Torné Grau, Ramón Manau Torres kaj Vicente Hernández Llusera.]

Kultura Esperanto Asocio

Kajero 45 ~ Kajeroj ~ Kurso de Esperanto ~ Esperanto Hispanio
Kreita de Jesuo de las Heras la vendredon 8-an de januaro de 2000.