Recenzoj

Ob¼etoj kontraý milito kaj militismo

Æiu mezklerigita persono ja scias pri Leo Tolstojo, tiu mirinda verkisto rusa, kies verko Milito kaj paco ni æiuj jam legis, kaj ankaý eble vidis per tiu mastra filmigo de King Vidor de la jaro 1956-a kaj aktorigita de Henri Fonda kaj Odri Hepburn. Kamaradoj, kiuj lernis pri la historio de la movado esperantista, ankaý aýdis pri Leo Tolstojo, pri lia famega duhora lernado de Esperanto, kaj pri lia morda plumo. Ob¼etoj kontraý milito kaj militismo prezentas Leo Tolstojo lian idearon pri milito kaj paco, kiun generis lia profunda religieco, kiu igis lin denunci falsan religion katolikan kiu benas mortigontan caran armeon. Li radiografias per tiu æi libro la respondecon de æiu socitavolo, kaj konkludas, ke

Por ke milito malaperu, oni ne bezonas internacian leøon, arbitrajn tribunalojn, konferencojn aý kongresojn: nur sufiæas, ke oni liberiøu el mensogo, el soræismo, kiu malklarigas vidon pri aferoj. Sufiæas nur, ke tiuj homoj al kiuj milito tute ne utilas kaj kiu konsideras sian partoprenon krima, ne militos, kaj æio estos farata. (paøo 98-a).

Je paøo 104-a oni aýskultas pli sennaciisman muzikon:

Vekiøu, fratoj miaj! Ne auskultu tiujn mizerulojn, kiuj venomigas vin ekde via infaneco per spirito diabla de patriotismo, kies nura celo kuþas pri elrabo de viaj poseda¼oj, de via digneco kaj de via libereco. Ne aýskultu tiujn malnovajn subaæetulojn en religiaj vestoj kiuj predikas militon nome de Dio, de iu dio kruela kaj venøema kiu estas ilia propra¼o, æar ili inventis lin.

Post kiam oni legis tiujn paøojn de Leo Tolstojo, oni komprenas, ke li ja havis sufiæe da enmovo por lerni Esperanton plej rapide kiel eble.

La libro estas publikigita de Lípari Ediciones kaj enhispanigita elruse de Carmen de Burgos. Estas bedaýro, ke neniu ankoraý esperantigis øin. La libro vere indas legiti æe ni.


Recenzoj ~ Kajero 45 ~ Kajeroj ~ Kurso de Esperanto ~ Esperanto Hispanio
Kreita de Jesuo de las Heras la vendredon 8-an de januaro de 2000.