Al la Estraro de la Brazila Esperanto-Ligo

Malgraý la bela grafika alloga nova eldono de Brazila Esperantisto (oficiala organo de BEL) mi hontus montri øin al miaj gelernantoj æar miaj lernantoj ne estas spiritistoj. Kion mi dirus al ili?

Fakte en la revuo abundas la vortoj: Spirita, Spiritismo, Societo Lorenz, Evangelio, transtomba mondo ktp...

Brazila Esperanto-Ligo ne estas spiritisma asocio. Øi ne rajtas sektiøi, fari religian prozelitismon iøi reakcia revuo, je la servo de la religioj. Religioj estas institucioj je la servo de la reganta klaso kaj de la potenco. Ili instigas la homojn al obeado, rezignacio kaj nepensado.

Esperanto estas revolucia movado (subversiva) kiu volas fari grandajn þanøojn en la nuna politika ordo (þanøoj kiuj implicas ankaý starigon de nova ekonomia ordo), kaj tiamaniere rompi la privilegiojn kiujn la burøa klaso havas pro la nuna lingva/ekonomia ordo.

Brazila Esperanto-Ligo devas esti asocio por æiuj brazilaj esperantistoj, kaj ne por disvastigi spiritismon.

Amike,

Joao Manoel Aguilera Junior


La bona civitano Kajero 50 | Kajeroj | Esperanto Hispanio~ Unueco estas natura

Muziko: Valzo minuta, de Federiko Þopen'.


Kreita de Jesuo de las Heras la ¼aýdon 27-an de aprilo de 2001.