Kovrilo

Æi foje ni finfine produktas la elektronikan version de nia magazino du monatojn malfrue, sed tamen ni øojas, æar finfine mi sukcesis. Simbolu tiun æi trankvilecon la akordoj de Oro 5-a, kiun ¶oro de makedoninoj kaj japanino kantis dum la lasta Kongreso Universala de Esperanto.,:-)

Nia kovrilo Nia kovrilo montras aeran rigardadon de la loko, kie la Kongreso de Sankta ¦avjero (San Javier) okazis. Estas raporto pri øi en paøo 22-a.

Ankaý øi montras egiptan mona¶inon, kiel signon de tio, ke ni daýrigas publikigadon de La Faraono, de Boleslaý Prus, laý traduko de Kabe.

.

Kajero 51 | Kajeroj | Esperanto Hispanio ~ Redaktore...

Muziko: Oro 5-a, himno de Oomoto.


Kreita de Jesuo de las Heras la merkredon,
25-an de aprilo de 2001.