Pri terminaroj

Ooþida Takeþi kaj Andreo D. Marþal skribis al mi pri muzika terminaro antaý kelkaj monatoj. Ambaý esprimas sintenojn pri muzikaj vortoj, kies tutan eldonitan katalogon oni trovas en la Muzika Terminaro kun Alfabeta Indekso de Butler and Merrick kaj Davido Hill, publikigita de MEL (Muzika Esoperanto Ligo) en Sofio je 1992.

Mi komencis æi tiun serion de artikoloj pri tiu æi temo æar mi sentas, ke la verko ¼us menciita estas tro influata de la anglaj lingvo kaj muzika tradicio, kiuj kuþas preskaý ekskluzive sur instrumentoj, kaj ne sur homa voæo, kiel okazas en la lando kie oni plej frue fiksis muzikon sur paperon, Italio.

Mi diris en la unua artikolo de la serio (Kajeroj n-ro 40, oktobro de 1998), ke la lingvo de muziko estas æefe itala, kaj pro tio oni devus konsideri la italan —ne la anglan— kiel evidentan fonton por terminoj te¶nikaj, same kiel (mi aldonas nun) oni elfontas novan vortaron pri komputiloj el la angla, æar usonanoj kreis la konceptojn rilatantajn al tiu temo. Sed tio estu nur mia sinteno kaj mia ago. Tiucele, mi komencis publikigi la citatan serion de artikoloj, ankaý konatan kiel Kurson de MEL, dirinte pri øi al la estraro de Muzika Esperanto Ligo. Post la publikigo, mi esperas, ke estos debato sufiæe serioza pri la afero, sed ne el angla, sed el esperanta vidpunkto (kaj ne el el-angla-tradukite esperanta vidpunkto!)

La laboro ja estas tiom longa kaj eble tediga, ke ni ne povas esperi fini øin en unu sola sesio dum la venonta Kongreso Universala en Zagrebo. La temo ja indus apartan kongreson de MEL. Sed ni ne utopiu, kaj proponu praktikan solvon: ni proponu la farotan laboron en la venonta kongreso, kaj fari øin dum la venontaj jaroj pere de Interreto. Tiucele mi kreis dissendoliston muziko@yahoogroups .com. Æar øi estas tasko nur por voluntuloj, al kiuj ne gravas dediæi tempon kaj labori eæ pene por tiu afero, kiuj volas diskuti plene la aferon, terminon po termino senlace kaj dezirante atingi solvon por æiuj kaj por æiam, la listo estas privata. Tio signifas, ke ne eblas, ke oni aliøu sin mem. Mi devas aligi voluntulon persone. Do, mi petas al æiu melano, ke ili petu min aligi ilin al tiu listo.

Mi denove klarigas, ke tiu serio de artikoloj de mi publikigata en Kajeroj el la Sudo kaj papere kaj elektronike æe http://storm.prohosting.com/jesuo/mkurso.htm estas propono, kiun oni devas æu akcepti, æu korekti -eæ tute- post longa pridiskutado. La venontan numeron, ni daýrigos nian prelegon pri tablaturo. :-) Propone via,

Jesuo de las Heras


Kongreso de HEF~ Kajero 51 | Kajeroj | Esperanto Hispanio ~ Statuto de SAT

Muziko: Hungara infana kanto 2-a, de Sugár Reszó.


Kreita de Jesuo de las Heras la ¼aýdon 27-an de aýgusto de 2001.