STATUTO de SAT

MEMBRECO

  1. Ekzistas du kategorioj de membroj: aktivaj kaj subtenantaj.
  2. Povas esti activa membro æiu persono scipovanta Esperanton kiu, akceptinte æi tiun statuton, pagas la jarkotizon, æiujare fiksitan de la Plenum-Komitato (P.K.).
  3. Aktivaj membroj rajtas: A) ricevi la Jarlibron (SAT-adresaron) kaj la oficialan organon de la Asocio, B) Partpreni en æiu referendumo, C) Voædoni en la Kongresoj, Æ) Uzi la øeneralan servojn de la Asocio. Aktivaj membroj do povas influi la gvidadon de la Asocio; ili havas la devon æiel laýpove helpi al la progresado kaj bona funkciado de la Asocio.

    La samfamilianoj de aktiva membro povas øui la samajn rajtojn kiel æi tiu lasta, pagante nur la duonan kotizsumon. Tiaj membroj tamen ne ricevas apartan ekzempleron de la oficiala organo.

  4. Povas esti subtenata membro: A) Lernanto de Esperanto, B) Æiu organizo, esperantista aý ne, kiu deziras subteni la Asocion per monhelpo. Subtenantaj membroj ricevas la Jarlibron (SAT-adresaron) kaj rajtas uzi la øeneralajn servojn de la Asocio.


Enkonduko en muzikon ~ Kajero 51 | Kajeroj | Esperanto Hispanio

Muziko: Aranedanco, de Jozefo de Azpiazu.


Kreita de Jesuo de las Heras la ¼aýdon 27-an de aýgusto de 2001.