Numero 58-a, aprilo de 2003
Kajeroj el la Sudo: Manĉeto
Jen la nova skipo de HALE

Pretigas la Kajeron:

Monsendo de kotizoj kaj abonoj al la nova konto n-ro 2100 4455 71 0200022454. La abono kostas 6 eŭrojn. Kvitancon oni ricevos. Bonvolu konsideri subteni la asocion.

Kajeroj el la Sudo regule interŝanĝas kun:
 1. Esperanto, redaktata de Stano Marĉek,
 2. Monato, de Stefan Maul,
 3. Juna Amiko, de Geza Kuruez,
 4. Sennaciulo, de Kresimir Barkovic,
 5. SAT-Amikaro, de Jean Selle,
 6. Internaciisto, de Luis Serrano.
 7. La Kancerkliniko, de Jak le Puil,
 8. Litova Stelo, de Petras Cielauskas,
 9. Liberecana Ligilo, de Jakvo Schram,
 10. Laute!, de C. Baudé,
 11. La Migranto, de Antje Noordewier,
 12. SLEA-Informilo, de P. Persson,
 13. Naturista vivo, de Jozefo Nemeth,
 14. La verda proleto, de komitato.
Al ĉiuj, dankon pro viaj subteno kaj lernigo.
Rimarkoj notindaj:
 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reprodukti artikolojn, kondiĉe ke oni citu la originon.
 3. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj. Tamen, ni klopodos publikigi ĉiun artikolon kies enhavo estas interesa kaj ne mistraktas iun ajn personon.
 4. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem, ne la redakcio.


Al Kovrilo Kajero 58 | Kajeroj | Esperanto Hispanio Al Redaktore

Muziko: Ĉarma Andanto, de Fernando Sor, midigita de mi mem denove {:-).
Kreita de Jesuo de las Herasla dimanĉon 22-an de decembro de 2002.