Parolas la Prezidanto

Kapitalismo

Estimataj gehaleanoj

La kapitalisma sis­te­mo rabas, jes, ĝi ra­bas la la­bo­ris­tojn kaj an­­kaŭ la civi­­lan so­cie­­ta­nojn sed i­li, la es­tra­ro de la kapi­talismo mem, gaj­nas multe da mono.

Kaj la laboristoj devas labori pli kaj pli kaj suferas la sekvojn dec la riĉuloj.

La sindikatoj ne pa­rolas laŭte, nur mal­laŭte.

Sed la juneco, jes la juneco, parolas pli laŭte kiam ili okupas la stratojn, la parkojn, kaj la grandaj avenuo.

Ili estas nian es­ton­te­co, ili estas la eston­teco de la laboristoj en Fran­cio, Belgio, Bri­tio, Australio.

Mi gratulas is­lan­da­nojn, ĉar ili estas tre dankotaj personoj ki­am ili povis venki kapi­ta­lismon.

Ili venkis kaj la ka­pi­ta­listoj forlasis la insulo kaj ankaŭ eniris mal­li­berejon.

Mi duoble gratulas is­lan­danojn ĉar ili metis kapitalistojn en la pri­zo­non.

Kaj ni ne venkis pro tio ni devas labori pli por malpli. Tia estas la kapitalismo.

Kaj tio povas okazi nur en maldemokratia sistemo fondita antaŭ kelkaj jaroj de Felipe González kaj lia vicprezidanto, Alfonso Guerra, kiu singratulis pro tio, ke Montesquieu mortis, tio estas, ke lia doktrino pri apartigo inter juĝarto, leĝofarado kaj regado sendependaj unu el la aliaj, oni sukcesis nuligi. Sed democrataj civitanoj povas diri nur: For Alfonso Guerra! Vivu Montesquieu!

Juan Antonio Cabezos Martinez.

~ Numero 87ª ~ Kajeroj. ~