Socio:

Ĉu islamofobio estas la problemo? Ĉu islamofobio estas la problemo?

La pasintan monaton aŭguston dek ses hispa­noj kaj turistoj estis morti­gitaj de, supozeble, kvin isla­ma­noj pere de kamioneto. Poli­ca­noj ri­lati­gis tion al eksplodo kaj detruo de konstruaĵo en Alkanar', pro­vin­co de Ta­ra­go­no, kel­kajn tagojn pli frue.

La te­roris­toj facile for­la­sis la ka­mi­o­ne­ton kaj eliris la ur­bon, sed tio, ke oni ĝe­nis ilin. Ili rabis pa­san­tan aŭ­ton kaj mor­tigis ties ŝoforon, kaj iris en alian urbon, Kambrils', kie ili provis fari same. Bedaŭrinde por ili kontrastaŭris ilin ĉu poli­cistino juna, ĉu legi­o­na­no (oni ankoraŭ ne scias kiu, pro la turpa prezentado partia­na de no­vaĵoj ĉe niaj amas­ko­mu­ni­kiloj), sed fakto estas, ke ili estis mortigataj per pafoj de polico.

La afero okazis ene de sensenca procezo de katalunaj registaristoj cele al sendepen­diĝo de Hispanio. Ili nomas tion malkonektigo, kvan­kam tio sig­ni­fus, ke ili an­taŭe estis konek­titaj al cetera Hispanio, kion mi vere dubas. Tio igis kataluna polico ne permesi kunlaboron de ŝtata polico, kiuj vere rilatigis de­truon de domo en urbo Al­ka­nar' kun teroristoj de Barse­lo­no. En tiu domo ili pretigis bombojn pere de gazaj bo­te­le­goj, sed io fuŝis kaj ili mortis, kaj la kons­truaĵo detruiĝis ĝisfundamente. Mi scivolas pri tio, kiu pagos al veraj pose­dan­toj de la domo, ĉar ili estis tie kon­­traŭleĝe. Jes, ili estis oku­pas, tio estas, ili sim­ple rompis la pordon kaj eniris la domon, kaj pro idiota leĝo hispana ho­di­aŭa, la po­se­dan­toj ne povas for­puŝi ilin, sed ko­menci pro­cedon ĵuran, kiu povas daŭrigi jarojn, sed antaŭ tio konkludos, la krimuloj povas jam detrui la domon, kiel oni vidis en tiu ĉi kazo. Mia estas la konvinko, ke politikistoj, kiuj faris tiun leĝon ne pagos al posedantoj de la domo por nova konstruado.

Ĉiel ajn, la Civila Gvardio, kiu jam rilatigis ambaŭ aferojn, es­tis tute ne atendata de la ka­ta­lu­na polico, kaj sekve teroristoj sen­ĝene povis mortigi preskaŭ du dekojn da senkulpaj prome­nantoj, ĝis kiam alia policano hal­tis ilin pere de kugloj en alia urbo.

La afero per si mem jam estas sufiĉe grava kaj bedaŭrin­da. Sed estas alia problemo al­do­nita, kiu estas vera insulto al memoro de murditoj: nun ŝaj­nas, ke la vera problemo en His­pa­nio ne estas amas­mur­da­do, sed tio, ke homoj malamas isla­manojn! Mi vidas, ke en retejo oni denoncas kaj kon­damnas, ke homoj diras, ke ili malŝatas la is­la­man religion, kaj ties ado­rantojn. Kaj la vero estas, ke kelkaj ricevas mon­pu­nojn kaj minacojn esti enkarceriataj pro tio. Aliflanke, mi vidas en televido ke en manifestacioj estas kelkaj homoj vestitaj kiel islamanoj, kiuj protestas kon­traŭ la amas­mur­do. El tio oni povas eltiri, ke ne ĉiu islamano kulpas pro tio, ve­re. Sed tio ne pruvas ke mur­distoj ne estas bonaj islamanoj. Fak­te, se oni kon­sultas la Sank­tan Libron de isla­­manoj, oni ne vidas kon­damnan vor­ton kon­traŭ homoj, kiuj mor­tigas pro sia religio, la sola vera, laŭ ili.

Mi vidas, ke en amas­komu­ni­kiloj ne nur estas primokoj pri kristana kaj juda religioj, kaj ne­niu plendas, sed se oni publi­kigas bildon aŭ opinion mal­fa­vo­ran kontraŭ la religio de Maho­me­to, oni plendas pri islamo­fo­bio kaj minacas kun laŭleĝa per­se­kutado. Kaj tion mi trovas troi­ga. Ĉu ĉiuj maŭraj ĉu ĉiuij kristanaj!, diras la proverbo hispana, celante diri, ke oni devas trakti ĉiujn same. Tio estas deca kaj demo­kratia. Sed politike­korektistoj kreis arogan­tan cenzuron, kiu protektas isla­man religion kontraŭ aliaj. Do, oni povas kritiki la papon, sed ne isla­ma­nojn. Pro tio mi forlasis ATEO-n, Ateisman Tut­mon­dan Espe­ran­tan Organizon, kiam o­ka­ze de mur­do de Osa­ma Bin La­den fare de usonaj soldatoj, mi me­tis foton de tiu ulo kune kun titolon de ena artikolo Kaj fin­fi­ne Osama venkis O­ba­man! En la redak­­tora artikolo mi abundis pri la temo, kaj la Prezidanto tiu­tem­pa kaj aliaj estraranoj opiniis, ke oni ne povas publikigi tion. Do ŝajnis, ke oni povas kritiki kris­tanan religion (tiu, kiu formigis Eŭropon, kaj tiurilate oni povas nomi ĝin kiel nian, eĉ se ni estas ateistoj), sed ne la islaman religion. Oni ankoraŭ ne parolis, je 2010, pri islamo­fobio en Eŭropo, sed jam estis la sento, ke oni ne veku la leonon... Mia inklino estas, vere, ke oni dresu la leonon, ĉar ni ne bezonas la leo­nan viv­manieron, sed se leonoj de­zi­ras vivi inter ni, ili devas lerni nian vivmanieron aŭ reiri hejmen. Pro tio mi forlasis la redaktadon de ties magazino kaj la asocion mem.

Mi daŭre opinias, ke liber­penso estas pli grava ol ne tikli isla­ma­nojn, aŭ anojn de iu ajn aliaj reli­gioj, klubtea­moj aŭ poli­ti­kaj par­tioj. Laŭ mi ili estas sa­me sen­pra­vuloj.


~ Kajeroj. ~ Gazetoteko ~ Kajero 97ª ~ PDF (paĝo 10ª) Iru antaŭen