Politiko, ekonomio, socio:

Kio okazas en Hispanio?

De kelkaj monatoj okazas pluaj skandaloj politikaj en Hispanio. Unue temis pri Kaso Gürtel', kies procedo daŭras jam dek jarojn, kaj poste S-oj Granados kaj González, du el la plej gravaj politikistoj en la Madrida Komu­nu­mo, jam estis enkarcerigitaj pro kon­traŭ­leĝa fi­nan­cado de sia partio, PP, kaj an­kaŭ pro preno da mono okaze de la Kanalo Isabel' 2ª, kiu provizas Madridon per akvo trinkebla.

Ĉu aliaj partioj faras mal­same? Vere mi ne scias... Mi iam, kiel ĉiu hispa­no soifanta pri demo­kra­tio kaj li­be­reco, sentis pro­fun­dan res­pek­ton al po­liti­kistoj, tiuj ho­moj, kiuj deziris la bonon ko­mu­nan kaj al tiu celo ili oferis siajn personajn kom­for­ton kaj laboron. Sed de kelkaj jaroj mi vidas, ke tiuj, kiuj devis esti ek­zemplodonaj homoj estas avi­daj pri mono kaj kondutas kva­zaŭ friponaj rabistoj. Ne ĉiuj, kompreneble, sed sufiĉe mul­taj, por ke mi, kiel komuna civitano, dubu pri la honesteco denaska de politikistoj hispanaj.

Ne, mi ne supozas, ke ili estas krimuloj, ne ĉiuj, sed mi ne estas devigita kredi, ke ili estas honestaj. Ĉar mi ne vidas, ke ili fa­ru provizojn politikajn aŭ leĝajn evi­ti tion. Ĉi tiu estas la lando, kie politikistoj ne demisias, krom Esperanza Aguirre, kiu demisias je la momento, kiam mi verkas ĉi tiun artikolon, pro tio, ke ŝi estis trompita pro troa kredemo al siaj helpantoj, kiuj nun estas en kar­ce­ro.

Aliflanke, estas aliaj procedoj, kiel tiu de la ERE en Andaluzio: tio temas pri mono, kiun socialismaj politikistoj ne uzis por la intencitaj celoj, helpi la sendungitojn kaj organizi kur­sojn por rekapabligi labo­ris­tojn, sed ili enpoŝigis ĝin, kaj fi­nan­cis aliajn aferojn. Mi ne kom­pre­nas, ke estas tiom da bruo amas­ko­mu­nika pri la unuaj politi­kistoj, sed tiom malmulte pri tiuj duaj. Ĉu eble pro tio, ke dekstro ĉiam estas sus­pek­tinda, kaj mal­dekstro tute ne eĉ se juĝisto diras aliel?


~ Kajeroj. ~ Gazetoteko ~ Kajero 97ª ~ PDF Iru antaŭen