KOTIZ-TABELO POR 1996

  

Membreco de HALE kun revuo por SAT-membroj ............800 ptojn.
Jarabono Kajeroj el la Sudo por Hispanio .........................1000 ptojn.
Jarabono por Kajeroj el la Sudo  por eksterlando ..............1300 ptojn.
Jarabono al Sennaciulo ......................................................2400 ptojn.
Baza kotizo de SAT-membro, sen revuo ............................1600 ptojn.
Abono al Sennacieca Revuo ................................................600 ptojn.


Membro-abonanto pagas entute ..........................................4000 ptojn.

    Niaj gekamaradoj devas atenti jenajn rimarkojn:

—Membro-abonantoj pagas plenajn bazan kotizon kaj abonon.
—Help- kaj grup-membroabonantoj pagas minimume la duoblon de la baza kotizo kaj plenan abonon.
—Senlaboruloj kaj junaj (ĝis 25 jaraj) membro-abonantoj pagas la duonon de la baz akotizo kaj duonan abonon.
—Familianoj pagas la duonon de la baza kotizo.
—Krom la kotizo, ankaŭ SAT-membro, kiu daŭre deziras ricevi la asocian organon Sennaciulo, devas pagi abonon al ĝi.
—Membro-abonantoj, krome, ricevas la jaran kajeron Sennacieca Revuo sen plia abonpago.
—Ĉiuj membroj, escepte de familianoj, aŭtomate ricevas la dujaran SAT-adresaron.
 

Kajero 28ª ~ En PDF (paĝo 14ª) ~ Kajeroj