Kajeroj el la Sudo, numero 56-a
Kajeroj el la Sudo: Manĉeto
Restanta skipo provizora
 1. Funkcianta Prezidanto: Juan Antonio Cabezos Martínez,
  c/ Jabonerías, 6-3ºD,
  ES30 001 Murcia (Hispanio)
 2. Akcidenta Redaktoro: Jesuo de las Heras,
  Apartado 4461
  ES30080 MURCIA

Pretigas la Kajeron:

Haleanoj estas petataj voĉdoni la kandidatiĝon jenan:

Monsendo de kotizoj kaj abonoj al la nova konto n-ro 2100 4455 71 0200022454. La abono kostas 6 eŭrojn. Kvitancon oni ricevos.

Kajeroj el la Sudo regule interŝanĝas kun:
 1. Esperanto, redaktata de Stano Marĉek,
 2. Monato, de Stefan Maul,
 3. Juna Amiko, de Geza Kuruez,
 4. Sennaciulo, de Kresimir Barkovic,
 5. SAT-Amikaro, de Jean Selle,
 6. Internaciisto, de Luis Serrano.
 7. La Kancerkliniko, de Jak le Puil,
 8. Litova Stelo, de Petras Cielauskas,
 9. Liberecana Ligilo, de Jakvo Schram,
 10. Laute!, de C. Baudé,
 11. La Migranto, de Antje Noordewier,
 12. SLEA-Informilo, de P. Persson,
 13. Naturista vivo, de Jozefo Nemeth,
 14. La verda proleto, de komitato.
Al ĉiuj, dankon pro viaj subteno kaj lernigo.
Rimarkoj notindaj:
 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reprodukti artikolojn, kondiĉe ke oni citu la originon.
 3. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj. Tamen, ni klopodos publikigi ĉiun artikolon kies enhavo estas interesa kaj ne mistraktas iun ajn personon.
 4. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem, ne la redakcio.

Al Indekso 56-a Kajero 56 | Kajeroj | Esperanto Hispanio Al Kovrilo

Muziko : Ĉarma Andanto , de Fernando Sor, midigita de mi mem :-).
Kreita de Jesuo de las Herasla dimanĉon 22-an de decembro de 2002.