Defendo de Hispaneco sago

Hispaneco kaj ties disdivido: Apartigo de Ameriko kaj  Unueco de Hispaneco

Kravato primoka.La 12-an de oktobro, mis­ti­to­lita la Tago de la Raso, devus de nun esti la Tago de Hispana Heredaĵo. Per ĉi tiuj vortoj, la 12an de oktobro estris sian specialaĵon modesta se­maj­na gazeto el Bonaero El Eco de España (La eĥo de His­pa­nio). La vorto ŝuldiĝas al hispana pastro kaj patrioto kiu loĝas en Argentino, D. Zaca­rí­as de Vizcarra. Se la kon­­cepto de kristanismo in­kluzivas kaj samtempe karak­te­rizas ĉiujn kristanajn popo­lojn, kial oni ne elpensu alian vorton, kiel His­panidad (Hispaneco) kiu ankaŭ inklu­zi­vas kaj karak­te­ri­zas ĉiujn hispanajn popo­lojn?

Unua demando: Ĉu Portu­ga­lio kaj Brazilo estos inkluzivitaj en ĝi? Kelkfoje la portugaloj pro­testas. Mi ne pensas la plej klera. Cámoens nomas ilin (Os Lusiadas, Canto I, strf. XXXI): Huma gente fortissima de Espanha (Tre forta popolo el Hispanio).

André de Resende, la huma­nisto, diris same, per vortoj laŭdataj de Carolina Michaaëlis de Vasconcelos: Hispani omnes sumus. Almeida Garret ankaŭ diris ĝin: Ni estas hispanoj, kaj ni devas nomi hispanoj ĉiujn, kiujn da ni loĝas en la hispana duoninsulo. Kaj Don Ricardo Jorge diris: Chamese Hispania à peninsula, hispano ao seu habitante ondequer que demore, hispánico ao que lhez diez respeito (Nomu la duon­in­su­lon Hispania, hispano sian lo­ĝan­ton, kie ajn nas­ki­ĝin­ta, kiel rajto). Hispanoj estas do ĉiuj po­po­loj, kiuj ŝuldas sian civi­li­zacion aŭ estaĵon al la popoloj hispanaj de la duon­in­sulo. His­pa­neco estas ideo, kiu am­plek­sas ilin ĉiujn.

Ni vidu, kiagrade ĝi karak­te­ri­zas ilin. Hispaneco, kom­pre­neble, ne estas raso. El Eco de Es­pa­ña prave diris, ke la nomo de Tago de la Raso estas mis­e­lek­tita la 12an de oktobro. Oni po­vus akcepti nur en la senco pru­vi, ke ni hispanoj ne donas gra­ve­con al sango aŭ haŭtkoloro, ĉar tio, kion ni nomas raso, ne konsistas el tiuj trajtoj, kiuj po­vas esti transdo­ni­taj per pro­to­plasmaj obskuraĵoj, sed per tiuj aliaj, kiuj estas lumo  de la spiri­to, kiel parolo kaj kredo. Hispa­neco konsistas el homoj de rasoj blanka, nigra, hinda kaj malaja, kaj ties kombinaĵoj, kaj estus absurde serĉi iliajn trajtojn per la me­todoj de etnografio.

Ankaŭ per tiuj de geografio. Ĝi estus perdiĝi antaŭ ol ek­mar­ŝi. Hispanoj ne loĝas en unu lando, sed en multaj kaj tre di­versaj. La varieco de la duon­in­sula teritorio, malgraŭ esti tiom granda, estas unueco kompare kun tiu loĝata de la hispanaj popoloj. Magaljano, en la Sudo de Ĉilio, pensigas pri la Nordo de Skandinavio. Iom pli norde, sude de Argentina Pata­go­nio, regas siberia klimato. La homoj, kiujn produktas tiuj landoj, ne povas simili tiun el Guayaquil, Veracruz aŭ Antiloj, nek ĉi tiun el la andaj altaj teroj, nek ĉi tiun el la paragvajaj aŭ brazilaj ĝangaloj. La klimatoj de Hispa­neco estas tiuj de la tuta mondo. Kaj ĉi tiu manko de geografiaj kaj etnografiaj trajtoj estas anko­raŭ unu el la plej decidaj trajtoj de Hispaneco. Almenaŭ oni eblas aserti, kom­pre­ne­ble, ke Hispaneco ne estas natura produk­to, kaj ke ĝia spirito ne estas tiu de tero, nek tiu de determinita raso.

Ĉu estas do la Historio tiu, kiu ĝin difinas? Ĉiuj popoloj de Hispaneco estis regitaj de la samaj Monarĥoj de 1580, la jaro de la aneksado de Portugalio, ĝis 1640, la dato de ties apar­tiĝo, kaj antaŭ kaj poste de la du duoninsulaj monarĥioj, de la jaroj de la malkovroj ĝis la apar­tigo de la popoloj de Ameriko. Ili ĉiuj ŝuldas sian civilizacion al Hispanio kaj Portugalio. Civi­li­zo ne estas aventuro. Mi volas diri, ke la komunumo de his­pa­naj popoloj ne povas esti tiu de voja­ĝantoj sur ŝipo, kiuj, kun­lo­ĝante kelkajn tagojn, adiaŭas por neniam revidi sin. Kaj ne es­tas, fakte. Ĉiuj ili konservas sen­ton de unueco, kiu ne kon­sis­tas nur el paroli la saman ling­­von aŭ en la komunumo de his­to­ria deveno, nek ĝi estas adekvate esprimita dirante, ke ĝi estas solidareca, ĉar per so­li­da­reco la Akademia vortaro komprenas cirkons­tan­can ali­ĝon al la afero de aliaj, kaj ĉi tie ne temas pri cirkons­tanca aliĝo, sed pri konstanta komunumo.

***

Ni ne troigu tamen la me­zu­ron de la unuo. Sed estas fakto, ke ambasadoro de Hispanio ne sentas sin tiel strange en Bo­na­e­ro kiel en Rio-Ĵanejro, nek en Rio-Ĵanejro kiel en Londono, nek en Londono kiel en Tokio. Es­tas ankaŭ fakto, ke taĉmento de nordamerika mara infanterio ne povos surteriĝi en Nikaragvo sen da­ma­ĝi la patriotismon de Ar­gen­tinio kaj Peruo, Meksiko kaj Hispanio, kaj eĉ tiun de Bra­zilo kaj Portugalio. Ne nur ĉi tio. Sufiĉas la nura deziro de usona politikisto s-ro William G. McAdoo, ke Britio kaj Fran­cio transdonu al Usono, por la pago de siaj militaj ŝuldoj, siajn havaĵojn en Okcidenta Indioj kaj Angla kaj Franca Gujano, ke gazeto tiel saturita de argentina patriotismo kiel La Prensa, de Bonaero, kiu proklamas (la 18an de novembro 1931), ke ĉiuj his­pan-amerikaj popoloj pledas por la sendependeco de Porto-Riko, la re­ti­ro de la trupoj el Nikaragvo kaj Hai­tio, la reformo de la Platt-a­men­do kaj la nescio, kiel doktrino, de la Monroe-deklaro.

Aliflanke, estus multaj kialoj por dubi, ke ĉi tiu unuo, kiun ni no­mas hispana, estas tre solida. Unu­e, ĉar mankas al ĝi jura kor­po, kiu povas aserti ĝin efike. Iro­ni­ulo nomis la Hispan-Amerikajn Respublikojn La Dis­u­nuiĝintaj Ŝtatoj de la Sudo, kon­tras­te al la Unuiĝintaj Ŝtatoj de la Nordo, Usono. Sed pli gra­va ol la manko de la organo estas la konstanta kritiko kaj neado de la du historiaj fontoj de la komunumo de hispanaj popoloj, nome: la katolika reli­gio kaj la reĝimo de la Hispana Katolika Monarĥio. Oni povus diri, ke tiu duobla rifuzo estas sam­subs­tanca kun la ekzisto mem de la latina­merikaj respublikoj, kiuj forĝis siajn naciecojn je la luk­to kontraŭ la hispana superregado. Sed ĉi tiu interpreto estas tro simpla. Nacioj ne estas for­mi­taj en negativa maniero, sed pozitive kaj per asocio de la spirito de siaj loĝantoj al la tero kie ili vivas kaj mortas. Estas pura hazardo, ke, kiam la his­pa­naj naciecoj de Ameriko for­mi­ĝis, la ideoj de la Franca Revolucio regis en la mondo. Ili ha­zar­de venkis kaj venkis dum la lasta jarcento. Jam el ili eliras la plej bonaj spiritoj, tiel seni­lu­zi­igintaj kiel Simón Bolívar, ki­am li diris: Tiuj el ni, kiuj laboris por la revolucio, plugis en la ma­ron.

Nun ili estas perpleksaj. La plej perceptaj jam perdis la fi­don, kiun ili havis al la dok­tri­noj de la revolucio. En ĝia nuna kri­zo, ne restos multaj talentoj, kiuj povas certigi, kiel Carlos Pellegrini antaŭ tri kvaronjar­cen­toj, ke la progreso de la Argen­tina Respubliko estas deviga kaj fa­ta­la fakto. La fatalo de la pro­gre­so estas unu el la iluzioj, kiujn la granda milito forĵetis. Ĉiuj his­pan-amerikaj geniuloj ne havas la mal­ĝentilan sincerecon, kun kiu la ĉilia Edwards Bello pro­kla­mis, ke: Al la iberamerika arto, sen radikoj en naciaj kategorioj, mankas intereso pri Eŭropo. Sed multaj sentas, ke aferoj ne iras kiel ili devas, des malpli kiel iam atendite. Ekonomie, tiuj landoj, kiuj vivas de tago al tago, dependas de la grandaj prun­te­donantaj nacioj, antaŭe, de Anglio, nun, de Usono. Ili nek estas popoloj de inventistoj, nek de grandaj entreprenistoj. An­kaŭ ĝiaj esploristoj estas mal­abundaj. Ili suferas, pli­gra­vi­gitaj, la malsanoj de Hispanio. Edwards Bello atribuas ĝin al tio, ke ili estas dividitaj en tiom da naciecoj. Tio, kio faris Sal­va­do­ron Bolivaron kaj Rubenon Darion grandaj, laŭ lia opinio, estis povi esti, en difinita momento, la soldato kaj la poeto de tuta kontinento. Fakto estas, ke hispanaj popoloj vivas de tago al tago, sen idealo, almenaŭ sen idealo, kiun la tuta mondo devas danki al ili. Kaj ĉu la nesufiĉa solidareco de la hispanaj popoloj ne dependos de tio, ke ili permesis, ke siaj komunaj historiaj valoroj velkas kaj forvelkis? Kaj ĉu tio ne ankaŭ estas la kaŭzo de la manko de originaleco? Ĉu originalo ne estas denaska?Kajeroj ~ Kajero 124ª ~ En PDF (paĝo 16ª)