Pensigo sago

GerosenbergojRosenbergaj geedzoj.


Hodiaŭ, la 19an de junio de 2023ª, jam estas 70 jaroj de la tago, kiam oni mor­to­punis la geedzojn Ro­­sen­­bergojn pro per­fi­do al sia patrio pro komuniki al Sovetunio in­­for­madon necesan por fa­ri atom­bom­bon, ko­­men­cante tiel la Mal­var­­ma Milito.

Oni povas proklami sian kondamnon al mor­topuno, kaj certe je la plejmulto de la ŝtatoj de tiuj Unuiĝintaj, Usono, la mortopuno ne plu ekzis­tas, sed eble multaj niaj legantoj ne scias, ke tiu puno ankoraŭ ekzistas pri fede­raciaj krimoj eĉ hodiaŭ laŭ la tuta lando.

Tuj post la fino de la Dua Mondmilito, oni timis, ke eko­ka­zos la Tria, inter Usono kaj Sovetunio, kaj la koncernaj ali­ĝin­toj de ili du. Cirkaŭ la fino de la milito Usono sukcesis krei la unuan atombombon, kaj Pre­zi­den­to Truman decidis eks­plo­di­gi ĝin sur du urboj japanaj, anstataŭ montri ĝia povo en senpopolata insulo aŭ teritorio sufiĉe proksime al Japanio, por ke japanoj vidos la potencon kaj decidu kapitulacii, tiel, kiel kelkaj scienciscoj petis de li.

Tiun bombon havis nur Usono, sed kelkajn monatojn poste Sovetunio  komunikis Usonon, ke ankaŭ ili jam havas ĝin. Oni  enketis, kaj trovis, ke frato de Ethel Rosenberg laboris por la projekto Manhatan —kiu poduktis la atombombon— kaj ŝi kaj sia eezo povintus trans­doni informon al Sovetunio pri tio. Sekvis juĝo kontraŭ ili, kaj oni trovis ilin kulpaj pri perfido kaj spionado favore al Sove­tunio, ĉar ili estis komu­nis­toj, anoj de la komunisma partio de Usono.

Ili estis mortopunataj per elektrika seĝo la 19an de junio de 1953ª je la prizono de Sing Sing (proksime de Novjorko), ekzakte 70 jarojn antaŭ la tago, kiam  ĉi tiu artikolo estas ver­ka­ta. La edzo, Julius Rosenberg, mortis tuj post la elektrika mal­ŝar­go, sed ŝi bezonis kelkajn, kaj ne mortis facile.

Oni povas diskuti hodiaŭ pri la krueleco de mortopuno, kaj ĉu senkulpulo estas murdita de ĵura sistemo pro falsaj aŭ eraraj pru­voj, sed oni komprenu ankaŭ, ke tiutempe estis multe da timo al ko­munismo, kiu okupis la plej grandan landon en la mondo de kelkaj jardekoj, kaj minacis la ceteran mondon preni ilin sub sia povo pere de sangaj militoj, kiel okazis en Rusujo je 1917.

Alia diskutotemo nuntempa estas, ĉu la geedzoj Rosenberg mem ne kulpis pri tio, kion oni priakuzis ilin, kaj fakte ili neis tion ĝis sia morto. Tamen la Brita Enciklopedio akceptas la kon­klu­don de la ĵurio, same kiel ĉiuj siatempe, kaj neniu ankoraŭ pruvis, ke ŝi kaj sia edzo estis vere senkulpaj; sed iliaj sep apelacioj malsukcesis, kaj Pre­zi­dentoj Harry S. Truman kaj Dwight Eisenhower rifuzis la pre­zidentan pardonon. Ĉu oni vo­lis ekzempligi aliajn spionojn per tiu dureco? Sed vere la afero temas pri kulpo, ne dureco. La afero doni la plej danĝeran ar­mi­lon al malamiko estis ne­pardo­nebla afero, ĉu ne?

Ĉiukaze oni nun pensu pri la afero, ĉu estus pli bone vivi eterne en prizono, ĉu fini rapide en elektrikseĝo.

Tamen, el pacisma vidpunkto, esas domaĝe, ke okazis tiuj mor­tigoj, kaj ĉefe, ke atombombon oni necesis ne daŭrigi militon inter Usono kaj Rusio tiutempe, kaj tiurilate, la agado de tiuj, kiuj donis atombomban infor­ma­don al Sovetunio eble protek­tis la mondon kontraŭ pli kruela milito inter okcidento kaj oriento, kiuj eĉ sen atom­bom­bado certe regresigus la mondon tiel, kiel ni ne komprenus nun. Pro tio oni konsideris la atom­bombon La bombo de Paco, pro tio, ke neniu kuraĝis uzi ĝin la unuan, ĉar certe tiu lando kulpintus pri la detruo de nia mondo.

Kaj tamen la mondo same orbitadus sian stelon same kiel ĝi faris jam de 4500 miliardoj, tute senĝene kaj sen la speco, kiu konsideris sin inteligenta: certe kiam la surfaco tera estis magmo, ĝi estis malpli konvena al ekzis­tado de plantoj kaj bestoj ol post nuklea milito.. Eble jam ekzistis aliaj inteligentaj specoj, kiuj elĉer­piĝis aŭ sindetruis, kaj tre ver­ŝajne venos alia post ni mal­a­peros, senrigarde al kiom da miloj da jaroj ĝi bezonos disvolvi in­teligenton. Ni ne estu tiom aro­gantaj pensi, ke se homo mala­peras, Tero malaperos.


Kajeroj ~ Kajero 128ª ~ En PDF (paĝo 14ª)