Tempo Esperanto

Kutimaj Faritaj Demandoj pri Esperanto

English
Español

NOTO PRELIMINARA

Preskaª Tri dek Ïenantaj Demandoj pri Esperanto.

NOTO.- Deprenu sur la teksto apud la numeroj por iri al la respondo.
 1. Kio estas Esperanto?
 2. Se Esperanto estas tiel bona..., kial ßin ankoraª oni ne adoptis tra la tuta mondo?
 3. Esperanto estas nulo!
 4. Esperanto estas eªropa okcidenta lingvo, same kiel la angla. Ãu Esperanto ne estas tiel malfacila kiel ßi por orientano?
 5. Esperanto estas lingvo artefarita!
 6. Por ke lingvo bone funkcius, ßi devas esti natura tio estas, devis esti kreita en lando, kun konkreta kulturo.
 7. Esperanto estas kodeto senambicia, kio taªgas kiel infana ludo, sed kiu maltaªgas subteni literaturon aª kulturon grandajn, kiel tiuj de la angla aª hispana, ekzemple.
 8. Esperanto estas lingvo kiu ne evoluas.
 9. Se Esperanto evoluas, post kelke da tempo malsimilaj dialektoj aperos, tiel ke post malmultaj jaroj estos diversaj lingvoj kaj lingvaj baroj sinrestarigos.
 10. Esperanto estas idiomo sen kulturo.
 11. Neniu parolas Esperanto. Estas sensukcesa provo..
 12. Esperanto estas utopio!.
 13. Kie oni povas lerni Esperanton?
 14. Esperantisto sonas same kiel adventisto espiritisto. Ãu Esperanto estas sekto?
 15. Kiuj estas la esperantistoj? Kio ili estas?
 16. Ãu vi opinias, ke iam Esperanto estos devigata tra la tuta mondo?
 17. Kiu estas la malamikoj de Esperanto?
 18. Se la malamikoj de Esperanto estas tiel povaj kaj tiele malhelpas ßin..., kial zorgi pri lingvo kiun neniam oni adoptos en la mondo?
 19. Mi lernus ßin, sed se neniu parolas ßin surstrate nenie..., kiel ßi servos al mi?
 20. Se ¤iuj malaprobas Esperanton..., ili devas pravi.
 21. Kial la plej parto de geesperantistoj estas veteranoj
 22. Kiom da personoj parolas Esperanton tra la tuta mondo?
 23. La angla estas la latina de la jarcento XX-a. Oni NE bezonas Esperanton.
 24. Ãapelitaj signoj estas nenecesa malfacilo, kiun oni notas ¤efe en la modernaj komunikiloj, kiel Internet..
 25. La sonoj H kaj la ° estas malfacile prononceblaj, same kiel la sonaj grupoj sc, kaj nkc.
 26. Vi rajtas pri ¤io, kion vidas; kaj Esperanton oni devus adopti laª la tuta planedo. Bedaªrinde, estas tiom da interesoj, ke ni, kiuj opinias tiel, povas fari nenion por Ùanßi la malgajan realon: la angla estas altrudinta perforte, kaj ni povas fari nenion..
 27. Mi estas anglo, kaj kiam mi iras eksterlanden, ja sufi¤as al mi tiu angla flughavena kaj hotela pri kiu vi parolas. Kial mi devas lerni Esperanton?
 28. Esperanto estas nur miksa¢o fr lingvoj, aª de vortoj el diversaj lingvoj.
 29. Vi diras, ke Esperanto ne havas dialektojn, sed mi vidis kiel franco, anglo kaj hispano parolis ßin, kaj iliaj paroloj malsimilis.
 30. Maleblas, ke la angla ¤esos esti internacfia lingvo..!
 31. Mi estas anglo, kaj kiam mi iras eksterlanden, ja sufi¤as al mi tiu angla flughavena kaj hotela, pri kiu vi parolas. Kial mi devus lerni Esperanton?
 32. Esperanto estas nur miksa¢o de lingvoj, aª de vortoj el diversaj lingvoj.
 33. Vi diras, ke Esperanto ne havas dialektojn, sed mi vidis kiel franco, anglo kaj hispano parolis ßin, kaj iliaj paroloj malsimilis.
 34. Maleblas, ke la angla ¤esos esti internacia lingvo..!

Deprenu por reiri al opcioj de Esperanto Hispanio

.
NOTO PRELIMINARA.- Kelkaj legantoj de ¤i tio KFD plendis, ke estas aroganta tono en kelkaj respondoj donitaj. Nenio estis pli malproksime de nia menso ol Ùajni arogantoj, kaj ni bedaªras ke la memfideco de niaj ideoj estis interpretitaj tiele. Kvankam ni provis, ke la teksto estas plej simpla kiel ebla kaj komprenebla sen malfacilo -kaj tiusence ni dankegos por ¤ia kritiko konstruktiva- eblas, ke estas influo de nia profesioj kaj emoj, ¤ar ni ambaÙ instruas la anglan kaj estas geesperantistoj ekde pli ol dudek jaroj.

Tamen, kio estas analizindaj la vereco aª maltaªgeco de la argumentoj anstataª se la tono estas aroga aª ne...

La aªtoro kaj la tradukistino.

Volver.