Redaktita de Antonio marco Botella. jde aprilo al junio de 1893

En PDF (paĝo 1ª) ~ Kajeroj
Enretigis Jesuo

Estraro:
Prezidanto: Manuel López Hernández.
Sekretario: Alberto Franco Ramírez.
Kasisto: Ramón Manau Torres..
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj Miguel Fernández Martín.
Kovrilo: Pentraĵo de Joan Miró. Dum tiu ĉi jaro oni omaĝas ĉi tiun pentriston okaze de la centjara datreveno de lia naskiĝo.
Pri la enhavo de la artikoloj respondecas l' aŭtoroj mem.