Enhavo

Kotiz-tabelo por 1995


Baza jarkotizo por SAT-membroj...........................................1 500 ptoj.
Jarabono de "Sennaciulo"........................................................1 800   "
Abono de "Sennacieca Revuo"...................................................459   "
Jarabono de "KAJEROJ EL LA SUDO"....................................800   "
Membreco de HALE kun revuo por SAT-membroj..................500   "
Jarabono "KAJEROJ" ne  hispanoj..............................................50   fr.f. aŭ ekv.


Niaj ge-doj  devas atenti jenajn rimarkojn:
  1. Pagante sian kotizon, SAT-membro deziranta ricevi la asocian organon "Sennaciulo" devas krome pagi ties abonon.
  2. Ĉiuj membroj, escepte de la famlianoj, aŭtomate ricevas la jaran kajeron "Sennacieca Revuo" sen plia abonpago.
  3. Emeritoj, senlaboruloj, genujuloj (ĝis 25-a jaro) pagas la duonon de la baza kotizo.
SAT-peranto por Hispanio kaj Kasisto de HALE: Nicolás GIL CARBALLO; Apartado 305. 24080-LEÓN. Hispanio.

Sendo de kotizoj kaj abono al la indikita k-do per poŝto kaj sen aldona kosto ekde ĉiu hispana poŝta oficejo al "Cartilla postal" n-ro 29-85.039.477. Konsilinde estas anonci al nia k-do GIL CARBALLO la sendon de la mono perletere.

Sama k-do ankaŭ perantas "La Kancerkliniko" kies jarabono estas.................3 000 ptoj.

Kajero 24ª ~ En PDF (paĝo 23ª) ~ Kajeroj
Enretigis jesuo.