Beletro sago

Malbona negoco

Jen rakonto, kiu troviĝas en mia verko La libro de anĝelaj kronikoj kaj demonaj anekdotoj, kiun oni povas senpage legi.

Kronikoj Ĉi tiu estas rakonto pri pereo. Ŝipoj estis dum multaj jar­centoj la sola perilo transiri la ma­ron por komerci, trovi pli bo­nan vivon, aŭ eĉ nur distri sin. Sed iom post iom multajn el tiuj aferoj, ĉe­fe la lasta, oni ne plu faras per ma­ro, kaj aviadiloj anstataŭis ŝipojn, ĉar ili estas pli rapidaj, komfortaj kaj malmultekostaj. Sed ankoraŭ restas homoj, kiuj havas monon kaj tempon, kaj aldone kelke da aventura spirito, kaj ili ankoraŭ trovas plezuron navigi per longaj krosoj, pro sia emo koni novajn landojn, aŭ almenaŭ sperti sub­flek­siĝon pozitivan kaj nega­tivan, tio estas, tiun movon, kiun ŝipoj havas fleksiĝante pro puŝo de on­doj kun diversaj fortoj je siaj eks­tremaj kaj meza partoj. Tio oka­zigas movon specialan al tiuj, kiuj, kiel Eŭstakjo, ŝatas legi ku­ŝan­te sur sia ŝiplito, sub taglumo, kiu en­venas lian kajuton pere de rond­­fe­nestreto. Tie li izoliĝis el ŝi­paj bruoj, pere de subsinmetiĝo en legadon.

Sed la trian tagon de lia kroso al Nov­jorko subite li levis sian ri­gardon el sia libro, neaparta verko de Emilio Salgari, Malbenata ŝi­po, kiu ra­kon­tas la travivaĵojn de Papa Catreme. Tiom absorbita li estis en legado, ke kiam li finis le­gi, li pensadis pri ĝi..., ĝis kiam li subite konsciiĝis pri tio, ke li ne plu aŭdas la bruon de la motoro de la ŝipo, kaj ankaŭ de aliaj homoj. Li aŭdas nenion ajn! Li ek­sta­ris per salto, lasante la libron sur la lito. Li vestiĝis rapide kaj eliris la kajuton. Li trovis neniun surŝipe. La fer­deko klinis iomete maldekstren. Li venis al rando kaj vidis fore aron da boatoj kun homoj ene. Li turniĝis al la loko, kie li vidis ilin pendi kelkajn tagojn antaŭe: estis nenio tie. Kiel eblas, ke oni sukcesis forlasi la ŝipon sen tio, ke li kons­tatas? Ĉu homoj ne kriis, plo­ris..? Jes, li estis kun Emilio Salgari, ekzakte kun Pa­pa Catreme, kiu rakontis al li pri si­renoj kaj malaperintoj en la maro. Eble oni laŭtkriis, kaj li ne aŭdis ilin en sia kajuto, tute izolita el ekstera mondo, absorbita en sia legado. Nun li kredas memori, ke li aŭdis la ŝip­si­re­non, sed li kredis, ke temas pri imagopovo sia. La ŝipo nun klinas pli: dudek gradojn baborde. Li rigar­dis, sen­helpa, kaj trovis nenion, eĉ ne unu boateton, eĉ simplan savringon.

Ĵusmortonta estas mi, li diris al si mem. Li malbonfartis pro tio, ke li ne konstatis, ke du mil homoj for­lasas la ŝipon. Al neniu mankis li. Li ĉiam vi­vis sola. Nur kun siaj fik­ciaj roluloj. Ili vere ne ĝenas min, li pensas. Kaj li rigardis la prok­simiĝantan ma­ron. Subite la ŝipo klinis mal­antaŭen, le­vigante sian pruon al ĉielo, kaj tiam okazis surpriza afero: la ŝipo, tute ver­tikala, komencis submariĝi, sed subite ĝi haltis. Li premas la gar­d­re­lon kaj preskaŭ pendas el ĝi dum seĝoj kaj aliaj objektoj ne fiksitaj al planko jam falis en maron aŭ la internon de la ŝipo, sed ĝi haltis en sia vojaĝo al profundo, kaj nun, ĉar pli da akvo venis en la internon, ĝi denove prenis horizontalon, malra­pide. Tiam li vidis ĝin: ŝarko naĝas kelk­cent­metrojn for de la ŝipo. Ŝajnis, ke ĝi venas al rendevuo.

Almenaŭ mi ne mortos malrapide, li diris al si. Nun li jam povas stari denove.

Li turniĝis. Tie, nur unu metro for de li, estis malalta viro, senhara, kun melonĉapelo.

Vere, tie estis la boateto. Sed ĝi estis tro peza, por ke li povus porti sur la akvon.

Kaj li ne plu sciis pri la hometo. Li laboris per la remiloj dure, ĝis kiam li vidis sin preter la loko, kie li vidis ŝarkon. Li malproksimiĝis el ŝipo sen perdi ĝin el lia alrigardo. Oni diris la li, ke kiam ŝipo submariĝas, ĝi povas kapti proksimajn objektojn, kiel lian boateton, kaj suĉi ilin suben. Sed la ŝipo ne tute subakviĝis. Kiam ĝi ĉesis submariĝi, lia centra, plej alta parto, staris super la marsufaco. Sekve ne estis akvokirlo, kiu dronigus lin. Kel­kajn horojn poste li vidis formon mincan ĝuste antaŭ li, sub la loko, kie suno ŝajnis esti. Pere de multe da peno li finfine atingis insuleton kelke da kilometrojn larĝan. Li iris en la plej altan lokon, kaj de tie li vidis kelkajn aliajn boatetojn, kiuj eliris la ŝipon antaŭ li, sed ili vagadis sencele. Li prenis kelkajn her­baĉojn kaj iom da brullignon kaj pere de fajrilo, li faris multe da fumo, kiu gvidis la aliajn ŝip­rompulojn al li. Malfeliĉe por ili, ekis ŝtormo, kaj ondoj levis kaj mallevis la boatetojn, ĝis ili ren­versis unu post la alia, kaj ili ĉiuj malaperis. Neniu restis. Li estis la unu­nura supervivulo. Eĉ ne unu ani­mo savis sin. Ĉar tiu lia ankaŭ estis perdita.

Sed diabloj ne ekzistas, li diris al si mem. Sekve, kiu estis tiu kompa­tindulo, kiun mi trovis sur la ŝipo?

Respondon trovis li kelkajn tagojn poste, dum li mortas pro malsato, ĉar estis neniu manĝaĵo sur tiu insuleto. Li aŭdis la bruon de paŝoj kaj levis sian rigardon: tie estas la hometo.

Kaj fiksante sian rigardon sur tiu ulo tiom ka­rak­teriza, li sopiris last­foje en sia vivo.

Kelkajn minutojn poste ili ambaŭ estis en Infero.


Kajeroj ~ Kajero 129ª ~ En PDF (paĝo 15ª)