Diversaj

Ankoraŭ pri abonoj kaj kotizoj

La kotizoj por HALE kaj abonoj por "Kajeroj el la Sudo" restas la samaj kiel dum 1989.

La kotizoj por SAT dum 1990 pagendaj al nia ŝatata amiko Ramón Manau Torres, c/ Montseny, 5.-piso. 08208-SABADELL (Barcelona) estas jenaj:

Plenkotiza SAT-aniĝo kun "Sennaciulo" prezas: 2.000,- Ptoj
Sama kotizo nur por emeritoj....................."     1.500,-   "
Sama kotizo, junuloj, ĝis 25-jara aĝo........."      1.000,-   "
Nura abono al "Sennaciulo"......................."       1.750,-  "
Nura abono al "Sennacieca Revuo"............"          450,-  "

Sendu pagojn al la indikita SAT-Peranto en Sabadell.


La Centro "Borja" de Sant Cugat del Vallés, nia venonta Kongresejo.

Borja.Kajero 4ª ~ Aliaj Kajeroj ~ En pdf (paĝo 23ª).


Enretigis Jesuo.