Socialigo

Deziras korepondi...

23-jara instruistino, kolektas poŝtmarkojn kaj bildkartojn. Interesatoj skribu: Klara Pinczes; Dozsa Gy u.13.H-3162 SZAGJFALU. Hung.

***

S-ino Peŝka Hr. Dobreva; P.: 46.- 1156-SOFIA dez.kor. pri diversaj temoj kun gehispanoj.

***

22-jara universitata studentino dez. kor. pri lingvoj, vojaĝoj, muziko. Bonvo. skribi: Szabo Andrea; Szirmabesenyö 3711; Dozsa Gy ul.14.Hungario.

***                                        ***                                 ***

Gegimnazianoj 14-15-jaraj dez. kor. kun ĉiuj landoj: "Esperanto Grupo Amikeco"; 3525-Miskolc; Dayka ut 4. Hungario.

***                                        ***                                 ***

Kolombiano petas helpon por starigi entrepeneton kaj gajni sian ĉiutagan panon, de antaŭ longe li ne trovas laboron. Bonv. monhelpi aŭ solidare skribi: Jorge Velázquez G.; Calle 54 nª 56-12. Medellín.- Colombia.

***                                        ***                                 ***

27--jara biobliotekistino interesiĝas pri geografio, turismo, literaturo, ktp. Adreso: Ivona Broniewska; ul. Stalingradzka 20 m.;03-468 Warszawa. Pollando.

***                                        ***                                 ***

71-jara pensiulo, praktikas lignoskulptadon, studas naturkuracadon, dez.kor.kun ĉiuj landoj. Adreso: Bozgaiosif; Str. Baia Sprie, 65/10, 4800-BAIA MARE. Rominia.

***                                        ***                                 ***

35-jara lernanto de Esperanto de.kor. por praktiki la lingvon kun ĉiuj landoj. Adreso: Jan Sitarz; ul. Koscinski 40 m. 9.;80-446 GDANSK. Pollando.

***                                        ***                                 ***

28-jara studemulo dez. kor. kun gehispanoj, iomete scias la hispanan. Skribu: Milan Mörtl;GOthoaldova, 1834;35801-Kraslire. Ĉeĥoslovakio. Ĉ.S.S.R.

***                                        ***                                 ***

34-jara instruistino, sola esperantistino en vilaĝeto, dez. kor. kun gehispanoj. Adreso: Lajosné Barath; H-6447-Ielsĉs-zentivan.; SZABADSAG. u.53 Hungario.

Kajero 6ª ~ En PDF (paĝo 6ª) ~ Kajeroj
Enretigis Jesuo