Asocio

Administra angulo

KONTO-ETATO DE LA REDAKTEJO DE "KAJEROJ" DUM 1993

Saldo favora al HALE la 31an de decembro de 1992 .......................................................... 4.869 ptoj.
Abono enspezitaj en la Redaktejo detale indikiaj en la kvar numeroj laŭlonge de la jaro.. 42.400 "
                                                                                                                         SUMAS........47.269

ELSPEZOJ DUM 1993:

Presitaj kvar numeroj "KAJEROJ" en 1993: 24.480 Ptoj.
Poŝto k. ekspedo de lakvar numeroj.................6.430 "
4 inkobendoj kaj forviŝbendoj..........................6.000 "
Poŝto administrado kaj korektoj.......................2.400 "                                                        39.310


En la Redaktrejo: SALDO FAVORA AL HALE                                                                 57.597

Fina saldo de Peranto Manau sendita al la
novelektita HALE-Kasisto k-do N. Gil Carballo............................................................. 49.638

Noto.- Por starigi la definitivan saldon de HALE je la fino de 1993 nur mankas la Konto-Etato de nia pasinta prezidanto k-do Manuel López Hernández, kiun ni esperas, ke li tuj ĝin sendos al nia HALE-Kasisto k-do Nicolás Gil.

*********

Pagis sian ĉi-jaran respektivan abonon:
Enrique Navarro Rubio ...................................1.000 ptoj.
Víctor Ortiz Gratal..............................................800 "
Nicolás López Escartín........................................800 "
María Fernanda Ondé.......................................1.000 "
    Sumas pago de abonantoj                             3.600 "


LASTAMOMENTA INFORMO: FORPASIS FEDERICA MONTSENY!

Kiam ĉi numero de "KAJEROJ" survojis al presejo alvenis al ni la konsterna novaĵo pri la forpaso de Federica Montsenyu okazinta la 14n de januaro.

La liberecana movado perdis unu el siaj plej elstaraj figuroj. Venontnumere ni verkos amplekse pri ŝi.

Ripozu pace la iliberecana batalantino!!


Aliaj Kajeroj ~ Kajero 21ª ~ En pdf (paĝo 23a).