Politiko

De Tabarnia al Respubliko 3ª:

   Tabarnio kaj Katalunio Ĉu Tabarnia? Jes, tio ja po­vus esti solvo por la pro­blemo kataluna hodi­aŭa, sed eble ĝi ankaŭ estos alia problemo: riĉa Katalunio forlasas la malriĉan (Ĝironon, Le­ridon, kaj la mal­ri­ĉajn partojn de kaj Taragono kaj Barse­lo­no). Kaj jen la mispaŝo de sende­pendistoj: mal­so­li­da­re­co. Jes, mi vidas la ker­­non de la pro­ble­mo: se oni ne plu sentas sin hispana, kial di­a­ble oni devas senti sin kataluna? Sed solidareco pos­tu­las, ke ne nur kataluna, sed oni nepre sentu sin hispana, kaj helpu aliajn homojn loĝantajn en aliaj partoj de nia lando. Sed se Tabarnia ekekzistas, eble en la ostempo ĝi sukcesos sende­pen­diĝi kaj el Katalunio kaj el His­pa­nio.

    Mi ne povas ne pensi pri simileco inter Kroatio kaj Ka­ta­lu­nio, senrigardante la kon­cer­najn historiojn, kiuj ne taŭgas pridiskuti nun ĉi tie, mi kon­cen­triĝos pri iliaj deklaracioj pri sendependeco kaj ties kon­sideroj fare de aliaj landoj: kiam la unua proklamis sian sen­dependecon, Germanio tuj rea­gis akceptante tion. Kiam Kata­lu­nio proklamis sian sen­de­pen­de­con, Germa­nio reagis tuj mal­ak­ceptante tion. En la unua kazo, la ceteraj landoj de Eŭ­ro­po malaprobis la rapidecon per kiu Germanio reagis, sed ta­men ili akceptis same. En la dua kazo oni ne malaprobis la ger­manan movon, kaj simile ili sekvis ĝin. Mi ne povas maltrafi la konsideron, ke la lan­do, kiu mal­ven­­kis la Mondomiliton fin­fine ven­kis la regon de Eŭropo.

   Kubo Sed reveninte al kataluna kazo, mi trovas, ke sende­pen­diĝo ne eblas se oni ne ha­vas ar­­meon fortan kaj grandan kvan­ton de mono por subteni la novan respublikon. Al mi la ideo pri respubliko estas tre kara, sed oni devas kom­pre­ni kaj eĉ pristudi la kaŭzojn pro kiuj la du hispanaj res­publikoj fiaskis. Mi trovas, ke neniu el ili sukcesis identigi kaj solvi la verajn pro­blemojn, kiujn Hispanio ha­vis tiu­tempe. La unua interesiĝis pri regionaj identecoj, kaj pro tio ili perdis la ŝancon okupiĝi pri tio, kio ankoraŭ restis de la His­pana Imperio: Kubo, ­Fi­li­pi­noj, kaj Porto Riko, fortigante ilin tiel ke Usono ne sukcesus tie, kie angloj malsukcesis dum jarcentoj: tiuj landoj neniam ba­lo­tis por sendependiĝo, sed es­tis okupataj de imperiisma Usono kiel fino de milito, kies kaŭzo baziĝis sur mensogo. Se la tiama hispana registaro klo­po­dintus subteni necesan ar­me­on kaj surteran kaj sur­maran, Usono ne venkintus tiun maljustan militon dudek du jarojn post nia Unua Res­pu­bli­ko, kaj eble pro okupiĝo de his­panaj aferoj anstataŭ ideologiaj fantazioj, la respubliko daŭ­ri­gin­tus multe pli longe, sed la registaroj de la Unua Respubliko Hispana lasis grandajn problemojn al reve­non­taj reĝoj Alfonso la 12ª kaj ties vidvino, kiu regis nome de sia filo Alfonso la 13ª, kiuj ankaŭ ne sciis trakti la problemon. Se ilis agintus male, tiuj tri landoj, Filipinoj, Kubo kaj Por­toriko ankoraŭ povus esti his­­panaj provincoj, aŭ eble sen­de­pendaj nacioj, sed per malpli traŭmaj rimedoj.

   La dua respubliko, sonĝo neplenumata pro perfido al respubliko La Dua Respubliko Hispana ne havis imperion perdi, sed ĝi perdis ĵurŝtaton nome de bas­tar­da, alilanda revolucio, kiu per­digis nacian suverenecon fa­vore al Sovetunio: ekzistas fo­toj mon­trante revoluciulon for­stre­kante la frazon sur­mu­ran ¡Viva Es­pa­ña! (vivu His­panio!) kaj ans­tataŭante ĝin per ¡Viva Ru­­sia! (vivu Ru­sio!) Ankaŭ es­tis tiutempe en Hispanio po­­litikaj ko­mi­sa­roj el So­ve­tu­nio, kiuj viglis pri tio, ke la re­vo­luciajn gvid­li­ni­ojn (dik­tate de Ŝtalino, kom­preneble) oni obeos. Pro tio ili malvenkis la militon, raj­ti­gan­te la ma­la­mi­kon no­mi sin naciuloj.

    Respublika­noj hodiaŭ de­vas esti pli in­te­­ligentaj, kaj ne povas ig­no­ri nian tra­di­ci­on, nian histo­ri­on, aŭ nian ma­nieron esti. Oni ne povas enporti per­for­te ku­ti­mojn kaj pensmanierojn el eks­ter­lando. Hispanio ja ha­vas va­lo­rajn alportojn al cetera mon­do. Fakte ni jam alportis multe da bonaj aferoj en Mezepoko kaj komenco de Moderna Aĝo: Ameriko estas kreitaĵo hispana kaj politike kaj religie, kvankam la angloj klo­po­dis ruinigi kaj Amerikon (atako al Kargaĥeno de Indias) kaj Eŭropon (per sia politiko pri balanco de povoj).

    En Hispanio diversaj kulturoj kombiniĝis en unikan rezulton. Oni multe parolis pri la islama he­redaĵo, neforgesante la ro­mi­a­nan popolbazon, sed tute ne­glek­tante la vizigotan kontri­bu­on: sendependiĝo el imperio, tiel kreante novan. Ĉar en Leo­vi­gildo kaj ne en Abderramano, estas la origino de Hispanio. La unua estis unuiginto de sen­dependa Hispanio, kaj la dua estis rifuĝinto, kiu kreis nenion krom neadon pri tio, kio li vere estis: islamano obeanta la de­zi­ron de l' profeto, kiu postulis unuiĝon kaj religian kaj poli­tikan.

   Leovigildo, unuiginto de Hispanio Sed visigotoj ne multe da tempo regis Hispanion, de 410 ĝis 711, sed tiuj jarcentoj estis gravaj por nia historio. Ili venigis al ni la ideon nacian sen­de­pen­diĝon por la unua fojo en nia historio. Antaŭ ili kaj la romianoj en nia lando vivis multaj triboj diversaj, kiuj neniam pensis pri si kiel unu­iĝinta popolo. Eĉ romianoj ne unuigis Hispanion, sed ili dividis ĝin en du partojn: Hispania Ulterior (tio estis mal­prok­sima Hispanio), kaj His­pa­nia Citerior (Hispanio de ĉi tie). Sed Visigotoj konkeris la tuton, kaj similigis diversajn tribojn kaj popolojn en unu solan, tiel ke kiam venis muslimoj, ili devis batali kon­traŭ nur unu popolo, kaj se ne es­tus perfidon de Grafo Don Ĥu­ljan' la militon venkintus visi­gotoj, kaj nia historio estintus tre diversa.

    Tuj post sia invado, visigotoj komprenis, ke unuiĝo fortigas la nacion, kaj ili uzis religion por sukcesi fari tion. Pere de la Kon­­­ci­lioj de Toledo, visigotaj reĝoj unuigis la landon, kvan­kam la povoj kaj civila kaj religia of­te konfliktis, ĝis kiam Filipo la 2ª decidis preni la ĉefurbon al preskaŭ najbara vilaĝo Madrido je 1561.

    Dum la islama okupado evi­den­tiĝis, ke Hispanio Islama estis grava en la mondo dum ĝi estis unuiĝinta, Kiam la unua Emiro de politike sendependa islama Hispanio mortis, Abdel­rah­mano Iª, je 788, li lasis gravan kaj fortan nacion. Tia ĝi restis ĝis la morto de Alman­suro, je 1002, kiam la forta islama nacio, kiu dum jarcentoj okupis la landon, komencis dividiĝi po tajfoj, kies nombro kreskis ĝis 26. Tial la kristanaj reĝoj povis rekonkeri la landon, ĝis kiam je 1492 la famaj Gereĝoj Katolikaj forpuŝis la lastan islaman reĝo, Boabdil, el nia loko.

    Sed en nuna Hispanio ŝajnas, ke oni ne lernis la lecionon ankoraŭ, kaj dum oni konsi­de­ras bone esti avangarda per uzo de malplenaj vortoj, oni kon­si­deras eksmodaj niajn tra­di­cion kaj religion, respekton al pliaĝuloj, kaj similajn valorojn kaj principojn. Eble pro ig­no­ran­teco, eble pro fieco, ili ne konsideras, ke nuligi tradicion ha­vas grandan koszon. Tio oka­zis al ambaŭ niaj du res­publikoj, kaj tiu paspago ankaŭ minacas enkaŝiĝi denove al nuna Hispanio. Ne, Katalunio ne iĝos sendependa ĉar tradicio postulas grandan paspagon, kaj ni ne pretas pagi tion, kaj malpli eble katalunoj, kiel pruvas la koncepto mem pri Tabarnio, kiuj la civitanoj de Barselono kaj kelkaj aliaj gravaj urboj de Katalunio ekstarigis laste. Nune pli ol tri mil entreprenoj lasis Katalunion, kaj eble aliaj foriros ankaŭ, se Tabarnio ne allogas ilin sufiĉe frue, ĉar tiuj, kiuj jam foriris ne emas reveni... Nun la du perdintaj partioj en la lasta baloto penas formi registaron por persekuti siajn eksmodajn ideojn, forgesante, ke sende­pen­diĝo okazas kiam oni havas fortan armeon kaj multe da mono pagi ĝin, sed sen­de­pen­distoj havas nek unun nek la alian.

    Sed ni ne estu senesperaj: ni ja bezonas respublikon. Ni lernu respekti alilpensulojn kaj tradi­cion, kaj ni konstruu tion, kion ni bezonas, kaj la respublika afero progresos de­ce kaj satige por ĉiuj. Pacon ni konstruu ne per­for­te, sed kompreneme kaj inte­gr­igeme. Pro tio ni ĉiuj laboru por ke ni ĉiuj donos nian Trian Res­publikon longa vivo. Vivu Respubliko! For tiuj politikistoj kaj partioj, kiuj forprenas la suverenecon el popolo! Vivu la afero de ni ĉiuj, respublikoj!

Hispana respubliko


Kajero 98ª ~ Kajeroj ~ En PDF (paĝo 19ª) ~