Defendo de Hispaneco sago

La ideoj de la jarcento 18ª

Nun la spirito de Hispaneco estas duone dissolvita, sed subtenanta. Ĝi manifestiĝas de tempo al tempo kiel sento de solidareco kaj eĉ de komunumo, sed mankas al ĝi la organoj, per kiuj sin esprimi en agoj. Ali­flan­ke, estas signoj de intensiĝo. Ĝi komencas kritiki la kritikon, kiu estis farita kontraŭ li kaj pli bone kulturi la His­to­rion. Histo­rio estas vokita trans­for­mi niajn spiritajn pejzaĝojn kaj neniam mankis bonaj kul­ti­vistoj en niaj landoj. Kion ni ne havis, krom la unika kaj necerta kazo de Oliverja Martins', estis viroj, ki­es ideoj sciis prilumi la faktojn kaj doni al ili siajn valoron kaj signifon. Ĝis nun, ekzemple, oni ne sciis, malgraŭ la miloj da libroj, kiuj estis verkitaj pri ĝi, kiel la usonaj landoj disiĝis. El la hispana vid­punk­to ĝi ŝajnis katastrofo same neklarigebla ki­el la geologiaj. Sed la tendenco kla­rigi transfor­mojn per kons­tan­taj kaŭzoj, ĉi­am aktualaj, eni­ris la geologion an­taŭ iom da tempo. Kaj kial la samaj kaŭzoj, kiuj same faris kun tiom granda parto de la his­pana popolo, ne apartigus de sia his­torio la usonajn landojn? Se Castelar, en la plej famkonata el siaj paroladoj, povis diri: Ne ekzis­tas pli timiga, pli abo­me­na, ol tiu granda hispana im­pe­rio, kiu estis mortintotuko, kiu etendis sur la planedo, kaj D. Emilio de aliaj hispanoj, kial ĉi tiuj kuraĝaj prokuroroj ne estu la komunaj instruistoj de hispa­noj kaj hispan-amerikanoj? Se an­koraŭ ekzistas hispanaj pre­le­gantoj, kiuj disvastigas stulta­ĵojn en la tuta Ameriko simile al tio, kion kredis Castelar, kial ni ne supozu, ke jam en la dekoka jarcento, niaj propraj oficistoj, tuŝitaj de la pasioj de la Enci­klo­pedio, komencis ilin dis­vas­tigi? Nu, tiel estis. El Hispanio venis la disiĝo de Ameriko. La his­pana krizo komenciĝis en His­panio. Ankoraŭ lastatempa li­bro, Los Navíos de la Ilustración (Ŝipoj de klereco), de Sº Ramón de Basterra, ko­mencis trans­for­mi la kulturan scenon. Basterra trovis sin en Ve­ne­zuelo kun la paperoj de la Guipuzcuana Na­viga­tion Com­pany (naviga kom­panio de Gipusko), fondita en 1728, kaj vidis ke la ŝipoj de grafo Peña Florida kaj la Markizo de Valmediano, en kies posedaĵo la gvidaj familioj de Ve­nezuelo, kiel ek­zem­ple la Bolivaroj, poste partoprenis. la Toro, Ibarra, La Madrido kaj Ascanio, alportis kaj alportis en siaj kajutoj kaj ke­loj la librojn de la Franca En­ci­klopedio kaj la hispana 18-a jar­cento. Tial Bas­te­r­ra atribuis la sendependecon de Ameriko al tio, ke Bolívar' estis edukata en la ideoj de la tiamaj Amikoj de la Lando. Lia eraro estis supozi, ke tio, kio okazis samtempe en la tuta Hispana kaj Portugala Ameriko, okazis nur en Ve­ne­zuelo, kiel sekvo de la ŝanĝo de ideoj, kiun la dekoka jarcento al­portis al Hispanio. La pa­tri­ar­ka reĝimo de la Aŭstria Dinas­tio, eko­nomie forlasita, spirite skru­pula, estis subite sukcedita de nova idealo de klerismo, ko­mer­co, akciaj kompanioj, ŝoseoj kaj ekspluato de naturaj rime­doj. La Indilando ĉesis esti la sceno kie evangelia provo estis farita por iĝi avidinda heredaĵo. Sed, ĉu la ŝanĝo ne originis en His­pa­nio?

Angla klerulo, Sº Cecil Jane, lastatempe ellaboris la tezon, ke la disiĝo de Ameriko ŝuldiĝas al la strangeco, kiun la kreoloj pro­duk­tis per la novigoj en­kon­du­kitaj en la registaron de tiuj landoj fare de la vicreĝoj kaj gu­ber­niestroj de la dekoka jar­cen­to. La fakto, ke la hispanaj mo­nar­ĥoj mem instigis Georgon Johanon kaj Ulloan meti ĉiujn instituciojn, same kiel la uzojn kaj kutimojn, en sian Sekretan Novaĵon de Ameriko, detruis, laŭ la opinio de sinjoro Jane, la fun­da­menton mem de usona lojaleco: De tiu momento la ideo dissolvi la union kun Hispanio gajnis terenon, ne ĉar la hispana Registaro estis malamata, sed ĉar ŝajnis, ke la Registaro ĉesis esti hispana, en ĉio, krom en nomo. Sed antaŭ Jorge Juan y Ulloa, antaŭ la Guipuzcuana Navigation Com­pany, D. Carlos Bosque, la hispana historiisto (mortinta las­ta­tempe en Lima por pro­krasti niajn asertojn), rakontas ke la Markizo de Castelldosrius estis nomumita vicreĝo de Peruo laŭ rekomendo de Lu­do­vi­ko la 14-a mem, ĉar estis unu el la katalunaj aristokratoj, kiuj akceptis la aferon de Filipo la 5-a kontraŭ la arkiduko, Cas­telldosrius iris al Fajlilo kun la kon­diĉo, ke li permesu la fran­can kaŝan trafikon kontraŭe al la tra­dicia reĝimo de la vic­reĝeco. Ki­am Castelldosrius mor­tis kaj estis anstataŭigita per la Epis­kopo de Kito, li estis pro­cesigita pro esti subpreminta francan kon­trabandon, kiu estis damaĝa al Peruo kaj al la reĝo. La pro­cezo riproĉas la epis­ko­pon mal­permesi pagi la ne­pa­gojn de la vic­reĝo. Ĝi estas in­for­mo kiu malkaŝas la ŝanĝon kiu okazis. La vicreĝoj komen­cas iri al Ameriko por povi pagi siajn malnovajn ŝuldojn. Tiel mon­do estas perdita.Kajeroj ~ Kajero 125ª ~ En PDF (paĝo 22ª)