Historio sago

Benedikto Spinoza

Sefarda filozofistoo

Baruch Spinoza (1632-1677) estis filozofo kaj matematikisto naskita en la Nederlando post eksigo de siaj gepatro el Portugalio pro religia netoleremo, kaj li estas konata pro siaj revoluciaj ideoj pri la naturo de Dio, la homaro kaj socia justeco. Li estas unu el la plej gravaj pensuloj de la moderna epo­ko, kaj liaj verkoj havis pro­fun­dan influon en multaj branĉoj de la filozofio, inklu­zive de la etiko, metafiziko kaj politiko.

La vivo de Spinoza estis malfacila kaj plena de konfliktoj, kaj liaj ideoj estis taksataj kiel mal­ĉefaj kaj eĉ subversivaj. Ta­men, li restis fidela al siaj ideoj kaj laboris senĉese por defendi ilin. Liaj verkoj, inkluzive de Eti­ko kaj Traktato pri la Inte­ligento, estas esencaj kontri­buoj al la moderna filozofio kaj havis profundan influon en la pensu­loj de multaj aliaj landoj.

La pensado de Spinoza estas bazita sur sia metafizika teorio pri la naturo de Dio kaj la mondo. Li ne kredis en la antro­pomorfan Dion de la religio, sed anstataŭe proponis ideon pri Dio kiel identigita kun la naturo mem. Por Spinoza, la mondo estas ne estiĝinta, kaj ĉio estas la necesan manifestaĵon de Dio. Li argumentis ke la naturo de Dio estas senĉesa kaj senlima, kaj ke la mondo estas orda kaj deter­minita de sia neceseco.

La filozofo estis ankaŭ grava kontribuanto al etiko kaj politi­ko. Per sia verko Etiko li pro­po­nas, ke la homa bonfarto estas trovata en la realigo de la raciaj kaj etikaj valoroj. Li argu­men­tas, ke la ĝojo estas la plej alta stato de la homa emocio, kaj ke la feliĉo kaj la virto estas la sama afero. Por Spinoza, la li­be­reco ne estas neŭtrala stato, sed troviĝas nur en la realeco de la neceso kaj la deter­mi­nis­mo.

En la politika sfero, Spinoza estis parto de la radikala tradicio de la moderna epoko, kiu pro­ponis la ideojn de la demo­kratio, la socia justeco kaj la individua libereco. Li argu­mentis, ke la ŝta­ton kreis la homoj por pro­tekti siajn interesojn kaj garantii siajn rajtojn. Por li, la vera jus­teco estas konata nur kiam la homoj estas liberaj kaj havas la rajton krei la socian ordo laŭ sia propraj decidoj.

La pensadon de Spinoza oni  konsideris subversiva kaj mal­bo­nega je lia tempo, kaj liaj ver­koj estis konsiderataj kiel ateis­maj kaj malĉefaj. Tamen, ĝi havas profundan influon en la postajn epokojn de filozofio kaj kulturo. Liaj revoluciaj metafiziko kaj eti­ko influis multajn el la gravaj filozofoj kaj pensistoj postaj, in­klu­zive de Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, kaj Albert Einstein. Li estis en la avangardo de la mezepoka kritiko de reli­gio, kaj lia defio de la ortodoksa teo­logio kondukis al lia eksko­mu­niko el la juda komunumo, ma­le al tio, ke lia kritiko de la tra­di­cia religio ne estis nihilis­ma, sed pli granda invito al individua libereco kaj racia ana­lizo, kiu emfazis la uzon de racio kaj scienca metodo por esplori la naturon kaj la homan konduton. Li ankaŭ estis influa en la politika teorio, kaj li inspiris multajn el la revoluciaj ideoj de la 18ª kaj 19ª jarcentoj.

La influo de Spinoza en la postaj epokoj montras, ke liaj ideoj kaj filozofia sistemo estis profundaj kaj universalaj, kaj ke liaj kontribuoj al la filozofio kaj kulturo estas nepre gravaj kaj elstaremaj.

Spinoza diris


Kajeroj ~ Kajero 126ª ~ En PDF (paĝo 18ª)