Milito sago

La milito de paĉjoBiden

Ŝajnas, ke ni jam estas en la Milito Monda. Ne je la Unua, ne je la Dua, sed je la Tria estas la venkita, diras fama proverbo hispana... Kaj venkataj ni estos, certe.

Unue pri la vero. Due pri ekonomio, kaj trie, eble pri detruo atoma. Oni diras, ke Usono uzis atombombon en la milito de Irako, kaj pro tio ili venkis tiom facile: malaperinte la armeon irakan, ne estis pro­blemo por la soldatoj usonaj konkeri la landon. La problemo nun estas, ke se rusa armeo uzas atombombon, Ukrai­nion ili konkeros tiom facile. Pro tio Usono ne volas sendi siajn soldatojn tie. Ŝajnas, ke Ukra­i­nio provizas la mortotojn, kaj Usono aŭ Eŭropo provizas la militon. Kaj laŭ mi tio estas malmorala, maljusta kaj mal­de­mokratia: ĉion por la popolo, eĉ kontraŭ la popolo, ĝisdatante faman his­pa­nan frazon (todo para el pueblo, pero sin el pueblo: ĉio por la popolo, sed sen la popolo, kiu estis la batalkrio de klerismuloj je la 19ª jarcento, kiam la ideojn de la franca revolucio estis adop­tiataj en Hispanio inter la klerisma kasto eble ĉar ĝi ignoris kiom da san­go ili kaŭzis en la najbara nacio.

Ne, Usono ne plu deziras katas­trofon denove, simila al tiuj, kiuj o­ka­zis en si­aj militoj de Viet­na­mio, Kore­ujo aŭ Af­ganio, dum kiuj multaj u­so­nanoj mor­tis, pro tio, ke ili ne havas bo­najn ge­ne­ralojn, kiel McCarthur aŭ Patton. Sed eĉ se ili ilin havus, bonaj re­zul­toj en  mo­derna mi­lito ne plu kuŝas sur bona strategio aŭ milita sperto, sed sur teĥ­nologio de morto, kaj ili ne scias, ĉu Rusio havas egal­va­loran maŝinaron kaj scien­can avan­ta­ĝon kiel ili, do ili ne ris­kas siajn solda­tojn, ĉar ili havas fami­lianojn, kiuj voĉdonos pos­te, kaj la misfaroj de Prezidento povas doni povon al alia grava partio usona. Partio, kiu  ne­ni­am provokintus tiun mili­ton.

Mi iam pensis, ke la imperio usona estas pli valora ol tiuj el la pasinto, ĉar ili ne subpremas konkerintojn kaj ne okupas ties landon, kiel aliaj imperioj faris pasintece, sed pristudante pri la Hispana Imperio, mi konkludas ke neniu alia imperio, eĉ usona, valoras eĉ dek procento ol tiu hispana konsiderante la bonajn aferojn,  kiujn hispanoj faris en Ameriko kaj Oceanio: univer­si­tatoj,  hospitaloj kaj ŝoseoj.  Ki­am Uso­no venkis Hispanion je 1898ª kaj sekve forrabis la res­tantan imperion hispanan,  ili mistraktis indianojn —fakte ge­nocidis ilin en Nordameriko­—,  malestimis Ku­bon kaj ku­ba­nojn —ili nomis la insu­lon nia postkorto— kaj per­se­kutis la uzon de la hispana ling­vo kaj kulturon, inkluzive de la religio katolika en Filipinoj —male al tio, kion faris hispanaj monaĥoj, kiuj ver­kis gramatikojn de sur­lo­kaj lingvoj, kaj uzis ilin disvastigi siajn kulturon kaj religion inter indianoj—, kaj oni povas do aserti, ke la veraj perdintoj de tiu milito estas Kubo, Portoriko, Filipinoj kaj Gŭam', inter aliaj posedaĵoj his­pa­naj en la Pacifika Oceano. Sed ban­ditoj kaj teroristoj mal­bonfartigis uso­na­nojn en Filipinoj kaj kelkaj aliaj landoj konkeritaj, kaj ili ne deziris ekloĝi tie. Tio kon­traŭs­taras la ekloĝa­don tri­jar­centa de hispa­noj en Ameri­ko, tiel ke ties praidoj amis sian landon tiel, ke ili kredis, ke ili indiĝenas de tie, kaj sekve de­ziris sendependiĝi de His­panio ­reagante al sirenkantoj de angloj—, sen konsideri, ke nek ili mem estis usonanoj, nek Hispanio estis Britio. Pro tio baldaŭ post la sen­dependiĝo de Suda­meriko, la angloj forprenis mul­te pli da oro en kelkaj monatoj el la hispanoj dum tri jarcentoj, la­sante surloke nenion, kontraŭe al la restaĵoj his­pa­naj, nome uni­versitatoj, hospi­ta­loj kaj ŝoseoj... Fakte en Portoriko nun estas malpli da tiuj lastaj ol dum la hispana rego.

Pro tio la imperio usona estas —britstile, ni vidu— mona kaj ekonomia kaj ne politika.

Ne, hegemonii la mondon mone estas pli malmultekoste ol okupi foran landon, kaj oni po­vas vidi tion pri Germanio: dum jardekoj la armeo de Usono okupis parton da ĝi, kaj poste la armeo forlasis ĝin kaj lasis la germanojn mem zorgi pri sia lando kun kondiĉoj: la politika kasto regas sed reprezentas ne la popolon, sed la interesojn de Usono. Nun Germanio estas la plej grava lando en Eŭropo, kaj per sia hegemonio ĝi servas la interesojn de Usono. Pro tio Eŭropo estas en la Milito de Paĉjo, ­—Usono aŭ Biden, vi elektu­—, tiel ke Usono ne riskas usonajn vivojn sur tiu milito nuna, ukraina milito. Ĉu ni hispanoj devas partopreni iel ajn en tiu sensenca milito? Laŭ mi tio estas sufiĉa kialo forlasi la Eŭropan Komunumon kaj NA­TOn mem. Jes, eble ni havos problemojn kun Maroko, sed ili solviĝos per malpli da kosto ol se ni enmiksiĝas en milito kontraŭ Rusio, kiu ĉiam estas amiko nia. Fakte ni neniam militis kontraŭ Rusio, sed ni jam spertis militon kontraŭ Usono, kiun tiu lasta komencis pere de mensogoj kaj troigoj.

Simile al tio, kio okazis en Germanio, kiam Diktatoro Fran­ko mortis, Usono dezegnis tian ĉi Demokration, kiun oni diras, ke ni ĝuas. Nome: ke la deputitoj ne reprezentas la popolon, sed la interesoj de Okcidento, tio estas, Usono. Do tio —laŭ mi— estis pli grava malvenko ol tiu de 1898ª: tiam Usono akiris nur pecojn da lando, sed realo konstatigis al ili, ke tio estas multekosta. Jam la angloj mon­tris al ili —per sia perfida agado en Sudameriko— ke estas multe pli profitinde aĉeti tutan poli­tikan klason indiĝena, tiel, ke ili agos profite al usonaj interesoj. Kaj la armilo ne plu estis pafiloj aŭ tankoj, sed mono. La ar­ti­koloj 6ª de nia konstitucio —no­tu, ke oni diras, ke ĝi estas kopio de la Germana konstitucio— diras, ke la suverenecon de la lando havas politikaj partioj, sed ne la civitanaro; dum artikolo 99ª diras, ke ne ekzistas sen­de­pendeco inter la leĝodona kaj la ekzekutiva povoj. Eble ili hontis dependigi la juĝan povon, sed pri tio jam zorgis la socialisma partio sen opono de la aliaj, kiuj ankaŭ deziras par­ton de la kuko por si mem, se ili iam atingas povon, kaj tion jam montris PP (cinika nomo, Popola Partio, kiu tute ne zorgas pri la popolo). Ververe kaj la socialisma kaj la popola ne estas maldekstra aŭ dekstra partioj, sed social­de­mo­krataj, kaj tio signifas, ke ili re­gas dorse al la popolo, kaj serve al la interesoj de Usono, kiun oni eŭfemisme nomas Okci­den­to. Tamen ni, hispanoj, ne estas germanoj. Ni ne malvenkis militon, kiu Usono venkis por ni, kaj sekve ni ŝuldas nenion bo­nan al Usono, kaj anko­raŭ Usono ŝuldas al ni multe da mono: tiun, kiun ili deprenis de ni post la milito, kiun ili kaŭzis je 1898 pro falsaj akuzoj, kaj an­kaŭ tiun monon, kiun ili ag­nos­kis, ke ili ŝuldis al ni kiam la hispana armeo Gvidata de Ber­nar­do de Gálvez venkis la ba­talon de Pensacola je 1781. Se oni aldonas la valuton de la inflacio de post tiom da tempo, Usono ŝuldas al ni multaj mi­li­o­noj da dolaroj. Tamen kaj po­li­ti­kis­toj kaj komunaj ci­vi­tanoj nun estas allogita de mono kaj kom­forto, kaj necesas gran­da dozo da digneco kaj kono de historio regajni liberecon kaj ins­titucii veran demokration en Hispanio.

Sekve ni diru denove: Ne al tiu sensenca milito de Paĉjo!Kajeroj ~ Kajero 128ª ~ En PDF (paĝo 4ª)