Politiko sago

Kaj tamen diluvo ne venis

Prezidanto Monroe.Ne sukcesis via preferata po­liti­ka partio, kaj ne es­tas granda katastrofo. La re­zul­tinta registaro de la lasta balotado ja estas la registaro de ĉiu hispano, ne nur de ties balotantoj. Nun oni devas reiri en siajn aferojn.

Ĉar vere la registaro, ĉu tiu apogita de vi, ĉu de iu alia, ne solvos viajn problemojn. Tio okazas, ĉar deputitoj ne respon­decas antaŭ vi, sed antaŭ tiu, kiu metis ilin en la koncernan liston de la partio.  Fek' al ili!

Tamen, Hispanio estas multe pli ol tio, kion oni nun vidas. Ni ĉi­uj estas Hispanio, certe, sed an­kaŭ estas Hispanio la loko, kie ni ĉiuj naskiĝis kaj loĝas (kvan­kam ankaŭ tiuj, kiuj nas­ki­ĝinte aliloke venis ĉe ni kaj gajnis hispanan naciecon pro sia kontribuo al la nacio), kaj an­kaŭ estas Hispanio tiuj, kiuj an­koraŭ ne naskiĝis ĉe ni, sed kiuj certe iam naskiĝos. Antaŭ tiuj, ni havas gravan respondecon la­si pli bonajn landon, ŝtaton kaj naciecon ol ni heredis kiam ni nas­kiĝis. Tio, kion ni ĉiuj faris, faras kaj ankoraŭ faros kun His­pa­nio estas grava respondeco antaŭ tiuj idoj kaj praidoj niaj, kiuj ankoraŭ venos. Tiel, ke ili ne plu povos kondamni nin dirante: kion vi faris pri mia heredaĵo, paĉjo, panjo?

Nun en Hispanio oni deziras nur vivi plej eble kiel bone, pos­tu­­lante rajtojn kaj privilegiojn, sen atenti al tio, ke ĉiu rajto ha­vas sian koncernan devon, ĉiu pri­vi­­legio sian   antaŭpri­la­bo­ron —of­te dura.

Niaj gepatroj donis al ni na­ci­on pli gravan en la mondo ol tia, kian ni havas nun. Niaj geavoj donis al niaj gepatroj nacion, kiu res­tariĝis post terura milito in­ter­civitana. Kaj se oni retroiras mal­antaŭen en His­torio, ni tro­vos la tempon —an­taŭ duon­jar­milo—, kiam His­pa­nio kovris la tutan mondon, ĉar estis hispanaj provincoj laŭ tuta kontinento amerika kaj diversaj lokoj de O­ce­anio. Sed poste, iom post iom, sinsekvaj generacioj da hispanoj lasis tion perdi pro korupteco —ĉefe­— kaj manko da mem­res­pekto kaj neracia mi­ro pri eks­terlando, ĉefe eŭropaj ŝtatoj, kiuj neniam ĉesis vundi nin kiel na­cion kaj nacianojn, kaj same ameri­kaj ŝtatoj, kiujn ni provizis per niaj lingvo, religio, uni­ver­sitatoj, hospitaloj, ŝoseoj, eĉ gra­ma­tikoj de iliaj propraj indiĝenaj lingvoj, kiujn oni ne perdis, male al tio, kion britoj faris en Prau­so­no. Pri ties krimoj, genocido kaj forrabo neniu ŝajnas memori nuntempe.

Imperio

Kaj pri turpeco propra kaj tro­igo de eksterlando, ni perdis ti­on iom post iom: unue Na­po­leon' perfide invadis His­pa­nion, kaj ŝajnante helpi nin kontraŭ la francaj invadintoj, Anglujo de­truis grandan riĉecon nian sur­lo­ke dum la Milito Sen­de­pendiĝa je la 19ª jarcento. Dum tiu mi­lito Simon' Bolivar kaj Jozefo San­martin' amikiĝis kun angloj, kaj post la sensukcesa atako de la angla floto kon­traŭ Bonaero, bri­toj sukcesis aĉe­ti ambaŭ pov­soi­fantulojn, Boli­va­ron kaj San­mar­tinon, tiel ke ili per­fidis sian mo­narĥon kaj ankaŭ la nacion, kiu ebligis iliajn ekestojn mem, kaj post terura civila mi­lito, la Ame­rika His­pa­nio sen­de­pen­diĝis de Eŭropa Hispanio por ek­depen­di­ĝi de Britio kaj poste de Uso­no. Grava estas la doktrino de Prezi­dento usona Monroe: Ame­ri­ko (=kontinento) por ameri­ka­noj (=uso­nanoj). Tia pago por Pen­sakola!

Eble le­ganto ne fa­mi­li­ara al his­to­rio de His­pa­nio sur­pri­zas pri tiuj aser­toj, sed sciu, tio o­ka­zis pro tio, ke la Kon­ke­ro de Ame­riko fare de hispanoj ne estis kolo­ni­igo laŭ la stilo de Britio, Neder­lando, kaj eĉ Francio kaj —multe pli malfrue— Ger­ma­nio: ne estis metropolo kaj ko­lo­ni­oj, sed ĉiu lando de la his­panoj konkerita iĝis provinco de His­panio, kaj ties loĝantoj, tio estas, indiĝenoj, iĝis subuloj de la sama reĝo kun samaj rajtoj kiel tiuj homoj, kiuj naskiĝis en eŭropa Hispanio. Tio ja estas malfacile akceptebla, mi scias, de homoj, kiuj akceptas, ke blankuloj eks­termis indianojn en nuna Usono fare de britoj kaj usonanoj poste, kaj ankaŭ de la unuaj en Aŭs­tra­lio kaj aliaj lan­doj en la mondo, kaj ankaŭ nor­ma­liginte la kru­e­lecon de britoj en Hindujo dum sia regado. Sed tiu diferenco estas facile kom­pre­­nebla pro la filozofio de hispanoj kaj ceteraj konkerintoj: dum hispanoj konsideris, ke ĉiu homo estas filo de Dio kaj frato per Kristo, protestantoj tiutempe konsideris, ke indianoj estas bestoj, kiuj ne havas homrajtojn. Hispa­noj konkeris neko­ni­tajn lan­dojn por dis­vas­­tigi la veran religion de amo eĉ al mal­a­miko, dum la mo­to­ro de la kon­kerintoj ceter­eŭro­paj estis ri­ĉec­avido kaj eks­plu­ato de no­vaj teritorioj kon­traŭ rajtoj de ties en­lo­ĝantoj. Nun­­­tem­pe oni penas la­vi tiujn genocidojn kaj forrabojn per tiu no­va koncepto,  pre­zen­tismo, sed la aga­do de hispanoj tiu­tempe kaj tuj antaŭe senvalidigas tiun pre­ten­­don.

Indianestro gerónimo.Ja, estis fakto, kiu malebligis hispanojn ge­nocidi —kva­nkam ne por­tugalojn—: Papo Alek­­san­dro 6ª komisiis kon­ke­ron­tojn sia agadoj por kris­ti­a­ni­gi kaj civi­li­zigi la eblajn loĝan­tojn en lan­doj tro­va­taj aliloke. Pro tio, ke ĉiu homo estas filo de Dio, his­panoj helpis ilin kleriĝi kaj civiliziĝi, kaj la fakto, ke por­tu­galoj ne fa­ris same estas mis­tero por mi ho­diaŭ, kvanam es­tas kom­pre­neble, ke malbonaj kris­­tanoj ne ekzistas nur nun, sed tiutempe ankaŭ. Se oni vi­das la mapon de la konkeroj portugalaj kaj hispa­naj, oni notos, ke dum Portuga­lio ko­loni­igis nur maldi­kajn pecojn da tero laŭ la marbor­do, hispanoj konkeris di­kajn pecojn, de maro al maro, laŭ la tuta kontinento, de la suda pinto al Alasko, in­klu­zivante 60% de nuna Usono. 

Fama indiano Gerónimo pa­rolis la hispanan lingvon, estis katolika kaj oni povas ankoraŭ vidi fotojn de li kun rosario ĉirkaŭ lia ko­lo.

Bedaŭrinde por indiĝenoj, an­gloj ne pen­sis simile: ki­am ili ne plu estis ka­to­likaj, sed sekti­ĝis pro­tes­tante ki­el an­gli­kanoj, ili di­ris, ke Papo de Ro­mo ne havas jurisdicion sur ili, kaj ili decidis iri en Ame­rikon, ankaŭ, eĉ se ili evitis la lo­kojn jam konkeritajn de por­tugaloj kaj hispanoj, do ili kreis la 13 ko­lo­ni­ojn nordoriente de la kon­ti­nento, kiuj siatempe, pro tio, ke la Brita Parlamento ne atentis al ili kaj ne donis al ili repre­zen­te­con, decidis sen­de­pendiĝi.

La Amerika Hispanio ne havis tiun kialon, ĉar indiĝenoj havis sian Consejo de Indias (konsi­lan­taro de Indianlando), kaj an­kaŭ his­pa­naj vicreĝoj kaj aliaj povaj funk­ciuloj en Ameriko de­vis suferi Juĝon da Residenco kiam ili ĉesis en sia posteno, dum kiu ĉiu ho­mo, ĉu indiano ĉu eŭropdevena, povis akuzi lin pro iu ajn afero, kaj se jurio trovis lin kulpa, li su­feros karce­ron, aŭ punon, ĉu mona, eĉ mortopunon. Estas lo­gike pensi, ke se britoj havintus si­milan leĝon, ili ne povintus ge­nocidi milio­nojn da indianoj, kion ili fakte faris. Ankoraŭ je la 20ª jarcento, kiam mi komentis al pensilvana­no pri tiu genocido, li fiere krietis Jes, ni forbalais ilin, india­nojn! Kio ja estas terure, ĉu ne? La mem­difinita lando de libe­re­co ne agnoskis rajtojn al indianoj kaj nigruloj, ĝis post la duono de la lasta jarcento! Kvincent jarojn post kiam la hispanoj tion faris.

Bedaŭrinde, ili mem difinis sin kiel misionistoj de Dio, kaj diris, ke sia misio estas koloniigi la landon tiutempe okupata de bestoj, kiuj similas homojn, indianoj. Kaj agis sekve: ili diris, ke la plej bona indiano estas la mortinta indiano, kaj ili uzis ĉiun rimedon mortigi ilin pere de maljustaj militoj kaj aliaj troigoj, tiel ke la indianoj res­tantaj ho­diaŭ loĝas en re­zer­vujoj. Mi mem aŭdis usonanon plendi antaŭ kelkaj jardekoj, ke estas skandalo, ke la registaro de Usono devas pagi al indianoj pensionojn! La fakto, ke nuna Usono forrabis la landon al ĝiaj originaj loĝantoj neniam venis en lian kapon...

Tio ne okazintus, ververe, se Hispanio povintus konkeri la tutan kontinenton antaŭ ol britoj aperis en Nordameriko, sed oni devas miri, ke tiun prodaĵon, konkeri plej grandan parton de tuta kon­tinento,  faris nur kelkaj dekoj da miloj da homoj de unu nacio, Hispanio, kiu popolis tiu­tempe nur 5 milionoj da homoj.

San Martín.San Martín.Kaj hodiaŭ multaj homoj en Sudameriko honeste kredas, ke Hispanio forrabis ties riĉecojn kaj mortigis iliajn pragepatrojn, sen­rigardante la evidentan fak­ton, ke se tiu estus vera, neniu indiandevena homo ekzistus ho­diaŭ. Fakte tiuj, kiuj ra­bis kaj murdis indianojn en Su­da­meri­ko estis la ankoraŭ no­mataj li­beri­gantoj, Bolívar kaj San­mar­tin' kaj ties sekvantoj, ĉar fakte indianoj luktis en la flanko vo­lante resti Hispanio, ĉar la his­pana reĝo ne povis sendi ar­meon protekti tiujn provincojn, ĉar hispanoj eŭropaj estis oku­pa­taj forpuŝante fran­cojn na­po­le­­onajn tiam. Kaj an­kaŭ ili, in­di­anoj, ti­mis, ke kiam ili ne plu estos hispanoj, ili ne estos civitanoj normalaj, kio fakte okazis tuj post sendependiĝo.

Tiel, perdante hispanecon, Su­dameriko perdis dececon kaj hom­­sentojn, ĉar novaj suda­me­ri­ka­noj de arterfaritaj na­cioj mor­ti­gis mi­lojn da india­nojn, kaj nun laste oni agnoskis ties raj­tojn, sed re­gistaron suda­me­ri­kajn nunajn ne kom­pen­sis res­tantajn in­di­a­nojn pro tio, sa­me kiel Usono an­koraŭ ne faris.

En Usono la unua interrasa geedziĝo ne estis laŭleĝa ĝis 1964ª, kvin jarcentojn post tio, kio okazis en Sudameriko, kiam ĝi estis Hispanio.

Kaj nun multe da homoj laŭ la mondo kaj —ki­o estas pli vun­dige— en His­pa­nio kre­das ke his­pa­noj faris la sa­majn kri­mojn kaj amas­mur­da­don, kiujn britoj, nederlandanoj kaj francoj faris en Ameriko kaj Afriko. Sed oni memdemandu kiam ekstariĝis la unua usona universitato —kelkajn jarcentojn post tiu de Meksiko (kiam ĝi nomiĝis Novhispanio), ekzemple—, kaj kiom da universitatoj, hospitaloj kaj ŝoseoj faris britoj kaj ceteraj eŭropanoj en tiuj landoj, kiujn ili konkeris kaj ekspluatis.

Oni povas sindemandi, kial la rolo de Hispanio en la mondo hodiaŭa estas tiom diskreta, tute ne staranta, se hispanoj ĉiam pre­feris interkonsento al milito, sed la respondo estas, laŭ mi en la politika klaso: Hispanio estas nobla popolo regata de mizeraj gvidantoj. Ni vidas hodiaŭ, ke prezi­dento Sán­chez celas barak­ti kun kri­mulo Puĝ­de­mont' inter­kon­sento por kon­ser­vi sian postenon, klare kon­traŭ la inte­reso de hispanoj. Kaj tion ne kritikas multaj his­pa­noj. Ili kredas, ke Sánchez faras ion por nia intereso, ans­ta­taŭ por tiu sia kaj nur sia. Aliflanke staras aliaj hispanoj, kiuj vere timas res­publikon.

Ili ne volas, ke respubliko venu en Hispanion. Ververe nia historio ne parolas tre brile pri la du memdifinitaj respublikoj hispanaj. La unua tute ne funk­ci­is, kaj kelkaj partoj de His­panio emis sendependiĝi dum la unua. La dua forrabis civilajn rajtojn al disidentoj pro tio, ke ili estis dekstremaj aŭ tute ne revoluciaj. Multaj murdoj oka­zis dum la Dua Respubliko sen tio, ke la Registaro persekutas la murdistojn, kaj sekve militistoj devis stari kontraŭ la manko da ĵuro en la hispana socio.

La maldekstra diktatoreco malvenkis la militon, kaj dum kelkaj jaroj poste ili sendis armitajn bandojn nomumitajn kiel makis' murdi selektivajn celojn, sed la Civilgvardio finis ilin surloke kaj ankaŭ la Komunisma Partio de Hispanio ĉesis apogi ilin pro politikaj kia­loj. Kaj pro tio, ke ili malvenkis kaj milite kaj socie —la hispana popolo jam havis sufiĉe da malpaco— ili plendas de tiam, ke ili havas moralan superecon, ĉar ili malvenkis militon antaŭ brutaro, kiu ne estas progresiva kaj liberec­de­fenda, kiel ili mem plendas, ke ili estas.

Bedaŭrinde por ili, ĉie en la mondo, kie komunismo suk­ce­sis, libereco mankas, kaj ankaŭ ekonomia bonfarto kaj pro­gre­soj sociala, scienca aŭ homrajta. Kaj tio senvalidigas ti­u mem­pro­pa­gando pri tio, ke ili estas pro­gre­sismaj kaj de­fen­das rajtoj de la­boristoj. Necesas esti blin­da por ne vidi tion. Bedaŭrinde, al His­pa­­nio malmankas blin­du­loj... 

Nuntempe ni havas konsti­tucian monarĥion en Hispanio, kiu garantiis preskaŭ perfektan pacon dum 45 jaroj. Ĉu tio signi­fas, ke monarĥio estas nia plej bona politika sistemo? Nu, laŭ mi plibonas..., respubliko! Sed ne maldekstra respubliko, sed ĉies respubliko.

Atingi tiun celon necesas, ke oni havos konstituantan balo­tadon por elekti deputitaron, kiu prilaboros novan kons­ti­tu­cion kie civitanoj, ne partioj po­litikaj, havos la povon. Sekve, mi pledas por Konstitucia Res­pu­bliko.


 Vivu respubliko
 kons­titucia!


Kajeroj ~ Kajero 129ª ~ En PDF (paĝo 3ª)