Administro

Ekonomia kaj administra angulo

Ni antentigas niajn abonantojn, ke per la sendo de tiu ĉi numero finiĝas la abono 1989, kaj estas la ĝusta momento por pagi, ĉu la nunjaran (tiuj, kiuj ne pagis ĝin ankoraŭ) aŭ la venontjaran. Ni kvitancas jenajn pagojn:

Víctor Ortiz (Zaragozo).......................800.- pesetoj
Enrique Piquero (Zaragozo)................800.-     "
D-ro J. Olavide (Zrgozo)......................800.-     "
Amador Díaz Elizalde (Anglio).........1.000.-      "
Paul Signoret (Francio).......................917.-      "
André Martin (Belgio).........................800.-      "
José Vidaller (Francio)......................1.600.-      "

    Sumas entute                               6.717.-  

En la nomo de HALE ni tre dankas vin!
......   ---           ......   ---           ......   ---          
Gekamaradoj: Abonu nian revuon K.S. por helpi nin solidare sendi ĝin al ĉiuj Eŭropaj landoj, precipe al tiuj nepagipovaj grupoj kaj gekamaradoj el Afriko kaj Orient-Eŭropo. Malfeliĉe ni ne povos tion fari per niaj propraj rimedoj sen via helpo!

Kajero 4ª ~ Aliaj Kajeroj ~ En pdf (paĝo 19ª).
Enretigis Jesuo.