Politiko sago

Kaŭzoj de diktatoreco en Hispanio


Diktatoreco.Diktatoreco konsistas el tio, ke la leĝo kaj ties ekzekuto eliras el la volo de ununura persono, kiu diktas la normojn kaj leĝojn de deviga plenumo. Ĝi estas la malo de demokratio, la regado de la popolo. Kiel la popolo regas en demokratio estas io, kion ni jam pritraktis en ĉi tiuj paĝoj, sed ni ripetos ĝin poste en ĉi tiu artikolo, por ke ĝi ne estu forgesata.

En Hispanio, la leĝo kaj ties ekzekuto dependas de unu sola persono: la Prezidanto de la Registaro. Tio ne estas io, kiun la prezidanto Sánchez inventis, prefere li jam trovis ĝin kiam li eko­ficiĝis: same kiel Rajoy, Za­pa­te­ro, Aznar, González, Calvo Sotelo kaj eĉ Adolfo Suárez. Ĉar ĝi estas preskaŭ tia, kia ĝi estas en la Hispana Konstitucio, la Leĝo su­per Leĝoj, kiu estis farita kaŝe al la popolo kaj kiu poste estis apro­bita de plimulto danke al institucia de­vigo ĉar se ne, ni daŭrigos kun tiu de Fran­ko.

Tiu de Fran­ko diris, ke juĝistoj ne estas elektataj de la popolo, sed ili akiras sian oficon per opozicio. Kaj kiu organizas la opoziciojn? La ŝtato. Kaj kiu havas la tutan povon en la Ŝtato? La prezidanto de la Registaro. Tial, li havas en siaj manoj la rimedojn kaj meka­nis­mojn por eksigi ajnan juĝiston, kvan­kam vi sentas vin malbone, ĉar mi tiel diras al li.

La Hispana Konstitucio diras, ke la Kongreso de la Deputitoj elektas la Prezidanton de la Registaro per plimulta voĉdono (artikolo 99), kaj tiam la Reĝo estas devigata nomumi lin por tiu oficejo por maksimume 4 jaroj. Tio signifas, ke la Plenuma Povo ne estas sen­de­penda de la Leĝdona povo, nek inverse, ĉar la Deputitoj ne libere voĉdonas por tiu, kiun ili opinias plej bona por la Prezidanteco de la Registaro, kiel specifita en artikolo 67-2, sed prefere malobservante ĝi, kiun ilia partiestro ordonas al ili voĉdoni. Tiu Partiestro estas la kandidato por la Prezidanteco, kompreneble. La Prezidanto ne nepre devas esti deputito, kaj se tio estus vera demokratio, LI NE POVUS ESTI DEPUTITO pro ĝia demokratia esenco.

Ni vidas, do, ke la Juĝistaro ne estas sendependa de la Ekze­ku­tivo laŭ difino, nek ĉi-lasta de la Leĝdona, laŭ konstitucia difino. Tial en Hispanio ne ekzistas demokratio, ĉar laŭ la artikolo 16ª de la Universala Dek­la­racio de la Homaj Rajtoj kaj de la Civitano de 1789, tiuj tri potencoj devas esti sendependaj unu de la alia, por ke ĉiu el ili povu kontroli la aliajn du, konforme al la leĝoj validaj.

Sed ankoraŭ estas pli: en Hispanio estas superflua Tribu­na­lo, la Konstitucia Tribunalo, kiu fakte servas por ŝirmi la Re­gis­ta­ron, kiel antaŭe faris la TOP, la Tribunalo pri Publika Ordo, por laŭleĝe protekti la Frankan Diktatorecon. Krome, ne nur la juĝistoj de koncerna kortumo, sed ankaŭ tiuj de la Supera Kortumo, estas elektitaj de la Kongreso de la Deputitoj laŭ sia kvoto de partioj, sed ne nur inter la juĝistoj, sed ankaŭ inter aliaj juristoj kiuj ne estas juĝistoj. .., nome profe­soroj pir Juro aŭ prestiĝaj advokatoj.

Pri la Deputitoj de la Kon­gre­so, ne nur ili ne estas elektitaj de la popolo, sed ili estas elektitaj de la Estro de ĉiu politika partio laŭ nekonstanta skalo, kiu ne difinas ajnan leĝon. Ĝi nur diras, ke ĉiu partio devas esti de­mo­kra­tia en sia interna funkcio. Sed tio estas tro dubesenca kaj resumas al tio, ke en internaj elektoj venkas tiu kun la plej multaj voĉoj. En aliaj landoj, kiel Usono, ĉiu civitano povas voĉ­do­ni por la kandidato, kiu povas pre­zentiĝi en la elektoj, sed ĉi tie voĉdonas nur partianoj, en la falsa kredo, ke ĝi estas la partio kaj ne la Ŝtato —por kiu ni ĉiuj pagas— kiuj tiam subtenas la balotkampanjon. Post kiam vi atingis la Kongreson ĉar la Estro de la partio metis vin en la liston, malobee al la artikolo 67 de C78, ​​​​vi devas voĉdoni por tio, kion via Estro diras al vi, ĉar vi vere repezentas lin, anastataŭ nin. Se vi ne obeas, vi estas perfidulo al la partio, kvankam la perfidulo estas efektive la partiestro pro nesukcese honori ties ideologion aŭ balot­pro­gra­mon. Ĉar tiu, kiu havas la potencon en siaj manoj, faras tion, kion ĝi volas, ne tion, kion ĝi devus. Tial korupto estas la motoro de ĉi tiu afero, kiun ni havas en Hispanio, kiun tiom da homoj nomas Demokratio. Sed mi ne kredas je la Hispana De­mo­kratio, ĉar ĝi neniam ekzistis, nek iam ekzistos, kon­si­derante la kadron, en kiu ĝi estis sta­ri­gita en 1978, kaj kies demokra­tigaj normoj estas eksplicite ignorataj, kvan­kam ili estas malmultaj kaj ne­su­fiĉaj (artikolo 67 kaj kelkaj aliaj pli, kiel tiu, kiu rilatas al Akademia Libe­reco, artikolo 20-1c, fitretita de ĉiuj tiel nomataj edukaj leĝoj).

Kelkaj naivuloj opinias, ke tio povus esti ŝanĝata de interne de nia politika sistemo. Sed kiu organizas la popularajn refe­ren­du­­mojn aŭ apo­gojn en His­pa­nio? Laŭ peto de la Registaro elek­tita de la Kongreso de Deputitoj elektita de la politikaj partioj, la Reĝo kaj nur la Reĝo estas la ununura homo kun la kapablo kun­voki ilin. Alivorte, ne-demokratoj estas tiuj, kiuj devas batali por por ke ekzistu demokratio kaj ke ili el­ĉer­pigu taksojn kaj aliajn bonifikojn... Ĉu vi komprenas ĝin ĝuste?

En elmontro de imago, ni pensu pri kia demokratio estus, se ĝi ekzistus en Hispanio:

  1. En ĉiu elektodistrikto (supoze ke estas 4 en Murcio: Norda, Sudo, Oriento kaj Okcidento) estas elektata deputito en Parlamento. Deputito ni komprenas, ke ĝi estas homo, kiu agas nome de tiu, kiu elektas lin, tio estas, la civitanaro, kiu loĝas en la koncerna elektodistrikto, ne nome de iu ajn politika partio. La deputito estas elektita el inter ĉiuj, kiuj sin prezentas, ĉu ili estas aniĝintaj al politika partio ĉu ne. Ĉiuj kandidatoj povas prezenti sian programon en egalaj kondiĉoj.
  2. En la tuta Hispanio, ĉiuj civitanoj libere voĉdonas por la Prezidanto, kiel okazas en Fran­cio, kaj la Kongreso de la Depu­titoj estu tute senrilata al koncerna elekto.
  3. En ĉiu elektodistrikto oni voĉdonas pri distriktjuĝistoj. Tiuj disktriktoj plimultenombras ol tiuj por politikaj balotadoj. Opozicioj por juĝa profesio estas eliminitaj. Ne gravas, ke pli-malpli da leĝoj estas konataj, sed ke justeco estas farita. Se la balotantaro vidas, ke la sentencoj ne estas justaj, ili povas nuligi tiun ĉi elekton per alia antaŭ la fino de sia mandato. La leĝajn precedencojn donas la koincidaj frazoj, ĉar la juĝistoj donas justecon en la nomo de la popolo, ĉar ili ne plu estas oficistoj, kiuj obeas la registaron, sed anstataŭe regas laŭ tio, kion ili opinias justa.
  4. La juĝistoj elektas inter si la membrojn de la organoj kiuj kontrolas la purecon de la justeco kiu estas farita, por ke tiuj organoj, kiel la Supera Kortu­mo de la Juĝistaro, povu apartiĝi de siaj funkcioj, aŭ sankcii la juĝiston kiu ne estas justa.
  5. Juĝistoj povas procesi ajnan civitanon, ĉar ĉiuj taksoj estas eliminitaj, inkluzive de tiu de la Ŝtatestro, ĉu Reĝo ĉu ne.
  6. La Prezidanto de la Registaro kaj la Ŝtatestro ne povas fari leĝojn ĉiu­kaze, krom tiujn, kiujn oni urĝe bezonas pro eksterordinaraj kialoj. Tiu ĉi regulo ja aperas en la Konstitucio de 1978, sed la Prezidanto de la Registaro neniam estis punita kiam li faris leĝojn sen la ekzisto de tiu ĉi urĝo. Tial, en demokratio, neniu ministro povas senpune proklami leĝojn, ĉar la nura afero, kiun li povas fari, estas devigi la plenumendajn leĝojn, ne krei ilin. Tio estas la funkcio de la Kongreso de la Deputitoj.

Resume, en Hispanio juste­co ne estas farata pro la leĝo. Ne ekzistas demokratio ĉar la tri potencoj ne sen­de­pen­diĝas, kaj ne ekzistas politika respondeco aŭ reprezentado ĉar la popolo elektas nenion. Estas sufiĉa libereco por ke mi diru tion al vi sen esti enkarcerigata, kaj pro tiu sama individua libereco vi povas nenion fari pri tio. Tial en Hispanio ne ekzistas demo­kra­tio, kaj neniam estos ĉar ni ne meritas ĝin. Ni povas diri, savante la distan­cojn, ke en Hispanujo la kvardek ŝtelistoj ridas pri Ali Baba. En aliaj landoj, kiel Venezuelo aŭ Kubo, la kapitano de la ŝtelistoj mortigas aŭ mal­li­berigas Ali Baban, kaj eĉ tiujn de la ŝtelistoj, kiuj ne plu amas lin. En Hispanio ili kontentiĝas malkvalifiki ilin kaj ridi pri ili. Kaj tial oni supozas, ke ĝi estas demokratio, kvazaŭ individua libereco estus sama kiel demo­kratio. Sed por ke ĉi tio ekzistus, de­vas ekzisti kolektiva politika libe­reco por senpovigi poli­ti­kis­tojn, kiuj ne agas en la intereso de la popolo, kio estas ni ĉiuj, hispanaj civitanoj de ĉiaspeca politika kaj kultura deveno. Se ni povus fari tion, se ni ha­vus kolektivan politikan li­be­­recon, neniu el tiuj, kiuj kon­sistigas la dekmiloj da poli­ti­kistoj kaj asociantoj, kiujn ni sub­tenas kun la trouzaj impos­toj, per kiuj la Ŝtato nin punas, estus en sia posteno. Kaj ili scias ĝin. Tial ili neniam hara-kiros, farante la leĝojn necesajn por demokratiigi ĉi tiun politikan sistemon.

Kaj tio lasas al ni du eblajn solvojn: tiu de 1789 en Francio, la Revolucio, aŭ alia multe pli efika ĉar ĝi estas sensanga kaj tute ne riproĉinda: amasa sindeteno. Kiam la Prezidanto de Hispanio kaj la Kongreso de la Deputitoj venos en potencon kun nur la voĉoj de la aliĝintoj al ties politikaj partioj, ili ne plu havos legitimecon, kiom ajn laŭleĝaj ili estu; ĉar la unua striko aŭ manifestacio, kiu superas la nom­bron de iliaj voĉdonantoj, renversos ilin kaj devigos la elektojn al la Konstitucia Parlamento, kion oni devintus fari je 1978.

Kaj dume ni daŭre suferos pro korupto kiel sistemo, ĉar ekzistas homoj tiom senres­pon­decaj, ke ili daŭre voĉdonos por tiuj, kiujn ili ne konas, aŭ ja konas sed favoras ilin pri ne­direblaj aferoj. Ĉar la Dikta­toro estas bona al siaj apogantoj.Kajeroj ~ Kajero 125ª ~ En PDF (paĝo 15ª)