Redaktita de Antonio marco Botella. Kajeroj aprilo al junio de 1992


Aliaj Kajeroj ~ En pdf (Kovrilo).
Enretigis Jesuo.
Kovrilo: GASTON WARINGHIEN, unu el la figuroj plej elstaraj de nia Movado forpasinta dum la lastaj tagoj de 1991.
Estraro:
Prezidanto: Manuel López Hernández.
Sekretario: Alberto Franco Ramírez.
Kasisto: Ramón Manau Torres..
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj Miguel Fernández Martín.
Pri la enhavo de la artikoloj respondecas l' aŭtoroj mem.

Gaston Waringhien.